Chirurgické oddelenie s JIS

Denný režim

06:00 – 07:00 príchod personálu, meranie teploty,
odber biologického materiálu, raňajšia toaleta
07:00 – 07:30 malá vizita
07:30 – 08:15 veľká vizita
08:15 – 09:00 raňajky
09:00 – 12:00 prepúšťanie a príjem pacientov, preväzy, vyšetrovacie úkony,
operácie
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:45 meranie teploty, prepúšťanie a príjem pacientov, preväzy,
vyšetrovacie úkony, operácie
14:45 – 15:30 konzultovanie novoprijatých pacientov, odpoludňajšia vizita
15:00 – 15:30 olovrant
17:00 – 18:00 večera
21:00 – 06:00 nočný kľud

Pacienti majú možnosť navštíviť Bohoslužby v kaplnke Nemocnice Poprad, a.s. -1. suterén.
Katolícke Bohoslužby sa vysluhujú každú nedeľu a sviatok o 16:30, evanjelické služby Božie každú sobotu a sviatok o 16:30.