Chirurgické oddelenie s JIS

História

Predchodcom nemocnice v Poprade bola nemocnica v Spišskej Sobote, ktorá bola slávnostne otvorená 10.októbra 1911. O jej výstavbu sa zaslúžil internista MUDr. Augustín Szász a bola spočiatku súkromnou nemocnicou. V roku 1913 do nej nastúpil ako chirurg zať Dr. Szásza MUDr. Ladislav Gattinger. Vykonával spočiatku len ambulantné chirurgické výkony. V roku 1925 bola pri nemocnici dobudovaná operačná sála. Nie je známe dokedy Dr. Gattinger pracoval ako chirurg. Spolu sním tam od roku 1925 pracoval MUDr. Pavel Steczel, neskorší primár v Kežmarku a od roku 1927 MUDr. Viktor Fiedler, neskorší primár v Hnúšti a Rimavskej Sobote. Nie je známe aké operácie sa vykonávali na oddelení v tomto období. Dr. Gattinger zomrel v roku 1937. Po jeho smrti tam bol najskúsenejším chirurgom Dr. Stenczel. Ten v roku 1939 odišiel na post primára do Kežmarku.
V roku 1940 bola nemocnica v Spišskej Sobote zoštátnená. Pracovali v nej 3 lekári a 13 sestier. V roku 1941 nastúpil do nemocnice plne kvalifikovaný chirurg MUDr. Viliam Solárik, ktorý bol v roku 1942 ustanovený do funkcie primára chirurgického oddelenia. Vykonával kvalitnú všeobecnú chirurgiu. Prišiel z Nitry, kde pracoval s prim. Fraštackým. V roku 1947 zomrel zakladateľ nemocnice MUDr. Alexander Szász.
Od roku 1954 bol primárom chirurgického oddelenia MUDr. Ján Darula.Bol žiakom prof. K. Čárskeho a neskôr prim.Nádašiho v Trnave. Predtým krátku dobu viedol chirurgické oddelenie v Trebišove. Chirurgické oddelenie v Spišskej Sobote viedol do roku 1960. Potom musel ustúpiť svojmu následníkovi. V tom čase malo oddelenie 50 lôžok. Od roku 1960 viedol oddelenie krátku dobu MUDr. Alfonz Leško, ktorý potom odišiel na I. chirurgickú kliniku do Bratislavy, kde sa neskôr stal docentom.
Od roku 1961 bol primárom oddelenia MUDr. Juraj Janovský. Prišiel z VN Ružomberok. Zaviedol do praxe cievnu rekonštrukčnú chirurgiu, vykonal niekoľko bypassových operácií na končatinách. Spolu s Dr. Obořilom začali ako jedni z prvých na Slovensku používať pri osteosyntézach originálnu švajčiarsku AO súpravu. Prvá AO osteosyntéza na oddlení bola vykonaná v roku 1970 Dr. Obořilom. Prim. Janovský sa v roku 1971 vzdal primariátu a odišiel z oddelenia.
Od roku 1971 bol primárom MUDr. Ľubomír Obořil. Bol odchovancom domácej chirurgie a žiak primára Janovského. Oddelenie viedol do roku 1974, venoval sa hlavne traumatológii a bol posledným chirurgickým primárom v starej nemocnici v Spišskej Sobote. Po postavení novej nemocnice v Poprade bola nemocnica v Spišskej Sobote zredukovaná na geriatrické a súdnolekárske oddelenie. Kedy a kto v tejto nemocnici vykonával prvé operácie sa už nedá zistiť, lebo archívy z nej sú nenávratne zničené.
V roku 1974 bola dostavaná nová nemocnica v Poprade. Dňa 29. októbra 1974 bolo dané do prevádzky chirurgické oddelenie. Pri otvorení malo 59 lôžok. Prvým primárom nového chirurgického oddelenia sa stal MUDr. Milan Režucha. Bol žiakom prim. Š. Kukuru. Pôsobil najprv v Michalovciach a neskôr bol primárom v Gelnici. Po svojom príchode posunul popradskú chirurgiu výrazne dopredu. V roku 1975 vykonal na oddelení prvú resekciu perforovanej aneuryzmy brušnej aorty s náhradou protézou. Následne túto náročnú cievnu operáciu zaviedol do bežnej praxe. Od júna 1976 zaviedol supraselektívne vagotomie. V tomto roku vykonal aj v Poprade prvú resekciu pankreasu. Pokračoval v peroperačných choledochoskopiách, ktorých spolu s tými, ktoré vykonal v Gelnici, bolo okolo 600. Vykonával pravostranné aj ľavostranné lobektomie pečene pre nádory a tiež pre úrazy. Zaviedol do praxe oddelenie laparoskopické operácie. Prvú laparoskopickú cholecystektomiu vykonal 22.3.1993, niekoľko dní potom aj appendektomiu. V roku 1993 odišiel do dôchodku.
Od 1. mája 1993 bol primárom chirurgického oddelenia MUDr. Igor Cpin. Bol domácim odchovancom a žiakom prim. Režuchu, pokračoval v dobre rozbehnutej chirurgii svojho predchodcu. 1.8.2007 sa stal primárom chirurgického oddelenie odchovanec popradskej chirurgie, žiak primára Režuchu a primára Cpina MUDr. Andrej Orolín. Od 1.7.2015 viedol oddelenie MUDr. Karel Kroupa, PhD. Od 1.4.2018 je primárom oddelenia MUDr. Tomáš Vnenčák.