Neurologické oddelenie s JIS

Diagnostické a liečebné metódy

Diagnostické metódy:

 • anamnestické údaje
 • psychický stav, stav vedomia, GCS, zmeny v zmyslovom vnímaní
 • stav výživy
 • fyzikálne vyšetrenie (posluchom, pohmatom, pohľadom, poklepom)
 • zmeny na koži a slizniciach (kolorit kože, dekubity)
 • bežné a špecifické rozbory biologického materiálu (krv, moč, likvor)
 • vyšetrovanie likvoru lumbálnou punkciou
 • EKG vyšetrenie
 • EEG vyšetrenie (natívne a po spánkovej deprivácií)
 • EMG vyšetrenie (povrchová, ihlová metodika)
  Evokované potenciály (zrakové, sluchové, somatosenzorické)
 • USG vyšetrenie ciev mozgu intrakraniálnych a extrakraniálnych ciev
 • RTG natívne vyšetrenie
 • CT vyšetrenie (natívne, s podaním kontrasnej látky)
 • MRI vyšetrenie (natívne, angiografia)
 • DSA vyšetrenie mozgových ciev

Služby pacientom:

 • Zahŕňajú spoluprácu s inými profesiami zdravotnej starostlivosti:
 • fyzioterapeutom (LTV na lôžku, rehabilitačné procedúry na FRO oddelení)
 • konziliárne služby iných lekárskych odborov
 • konziliárne služby na špecializovaných klinikách (neurologická, neurochirurgická, rádiologická, angiologická, cievna chirurgia)
 • indikovanie špecializovaných liečebných metód (PRT- vyšetrenie realizované na CT pracovisku, ozónoterapia)
 • indikovanie epidurálnych katétrov v liečbe chronickej bolesti v spolupráci s OAIM
 • geriatrické oddelenie Poprad, oddelenie dlhodobo chorých Kežmarok
 • konzultácie so sociálnou sestrou
 • ADOS
 • HOSPIC

Liečebné metódy:

 • dietoterapia
 • farmakoterapia
 • trombolytická liečba
 • analgetické ostreky
 • oxygenoterapia
 • fyzioterapia
 • sekundárna prevencia
 • liečba podľa klinických príznakov
 • hydratačná liečba (perorálna, enterálna, parenterálna)

Prístrojové vybavenie:

 • defibrilátor
 • monitory vitálnych funkcií, centrálny monitor
 • odsávačky
 • injektomaty
 • infúzne pumpy
 • echokardiograf
 • EMG prístroj
 • EEG prístroj
 • USG prístroj