Neurologické oddelenie s JIS

História

História neurologického oddelenia sa začala roku 1967 kedy bolo založené neurologické oddelenie v bývalej budove polikliniky vo Svite. Oddelenie bolo funkčnou jednotkou NsP v Poprade. Malo 30 lôžok a pôsobili v ňom dvaja lekári. Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Ján Štefanka, ktorý mal hlavnú zásluhu na založení neurológie v našom regióne.
V roku 1974 sa celé oddelenie presťahovalo do priestorov novej nemocnice v Poprade. Presťahovaním oddelenia do priestorov novej nemocnice na 4. poschodie sa zlepšilo poskytovanie konziliárnych vyšetrení a tiež diagnostika v spolupráci s biochemickým, hematologickým a RTG oddelením.
Oddelenie je členené do troch ošetrovacích jednotiek, tieto majú spolu 56 lôžok. Mužská časť má 22 lôžok, ženská 29 lôžok, treťou súčasťou je cerebrálna jednotka intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami.
Jednotka intenzívnej starostlivosti má 5 lôžok. Je určená pre nepretržité a intenzívne sledovanie chorých hlavne s náhlymi cerebrovaskulárnymi ochoreniami, mozgovými nádormi, epileptickými záchvatmi a inými vážnymi neurologickými ochoreniami, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Od roku 1993 bol primárom neurologického oddelenia MUDr. Anton Roth. Od 1.7.2009 funkciu primára oddelenia vykonáva MUDr. Ľubica Snopeková .
Veľkým prínosom pre diagnostiku neurologických ochorení bolo zakúpenie CT prístroja v roku 1991 a magnetickej rezonancie v roku 2006.
Neurologické oddelenie v Poprade poskytuje ústavnú starostlivosť, diagnostiku a liečbu pacientov, ktorých nemožno liečiť ambulantne. Prevádzka je zabezpečená pre celú spádovú oblasť pre región Poprad a Kežmarok. Do činnosti patrí poskytovanie odborných konziliárnych služieb v rámci nemocnice Poprad, Kežmarok a Tatranských liečebných ústavov.
V súčasnosti sú zriadené pri neurologickom oddelení ambulancie – neurologická, elektromyografická/ vyšetrenie EMG a EP/, neurofyziologická /USG + EEG/ a príjmová neurologická ambulancia.