Dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta

Vážení pacienti,
dovoľujeme si vás požiadať o anonymné vyplnenie dotazníka o vašich skúsenostiach počas hospitalizácie v našej nemocnici. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o našich pacientov a zabezpečiť kvalitu poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti na najvyššej úrovni.
Vyplnený dotazník vhoďte, prosíme, do schránky umiestnenej pred oddelením označenej – DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI PACIENTOV. Za vyplnenie vám vopred ďakujeme.

Dotazník môžete jednoducho vyplniť v elektronickej podobe priamo na tejto stránke, prípadne si ho stiahnuť, vyplniť v papierovej podobe a odoslať na adresu Nemocnica Poprad, a. s., Referát vzťahov s verejnosťou a vzťahov s klientom, Banícka 803/28, 05845 Poprad alebo osobne odovzdať na niektorom oddelení.

Vedenie Nemocnice Poprad, a. s.

Na stiahnutie: Dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektronický dotazník:

  Oddelenie, na ktorom som hospitalizovaný:

  Mesiac hospitalizácie: Rok:

  POISŤOVŇA:

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Z dôvodu správneho vyhodnotenia dotazníka, prosíme, o číselné hodnotenie na všetky otázky tak, že do rámčeka vpíšete známku, najlepšie zodpovedajúcu vášmu pocitu:

  1 = boli ste veľmi spokojní (veľmi dobre)
  2 = boli ste spokojní (dobre)
  3 = boli ste priemerne spokojní (skôr dobre)
  4 = boli ste nespokojní (zle)
  5 = boli ste veľmi nespokojní (veľmi zle)

  V otázkach s možnosťou výberu odpovede je každá odpoveď už ohodnotená známkou.

  Dotazníky vyhodnocujeme mesačne, aby sme vedeli na vaše podnety čo najrýchlejšie reagovať.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

  A. PRIJATIE NA ODDELENIE

  1. Akou známkou hodnotíte rýchlosť vybavenia formalít pri prijatí na oddelenie?

  2. Akou známkou hodnotíte ochotu a slušnosť personálu pri prijatí na oddelenie?

  B. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ZO STRANY LEKÁROV

  3. Predstavil sa vám váš ošetrujúci lekár?

  4. Akou známkou hodnotíte ochotu a ústretovosť lekárov?

  5. Akou známkou hodnotíte záujem o pacienta a čas venovaný pacientovi?

  6. Akou známkou hodnotíte zrozumiteľnosť informácií o zdravotnom stave,
  navrhovanej liečbe, výsledkoch vyšetrení a rizikách spojených s liečbou?

  7. Akou známkou hodnotíte rešpektovanie súkromia pri lekárskych vyšetreniach
  a komunikácii s lekárom?

  C. POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI ZO STRANY OŠETROVATEĽSKÉHO PERSONÁLU
  (sestier, praktických sestier – asistentov a sanitárov)

  8. Akou známkou hodnotíte rýchlosť reakcie ošetrovateľského personálu na volanie pacienta?

  9. Akou známkou hodnotíte zručnosť ošetrovateľského personálu?

  10. Akou známkou hodnotíte komunikáciu ošetrovateľského personálu?

  11. Akou známkou hodnotíte správanie ošetrovateľského personálu?

  12. Akou známkou hodnotíte rešpektovanie súkromia pri ošetrovateľských výkonoch?

  D. STRAVOVANIE

  13. Dostali ste informácie o vám predpísanej diéte, prečo je vám predpísaná
  a aký bude mať vplyv na vašu liečbu?

  14. S prihliadnutím na predpísanú diétu – akou známkou hodnotíte chuť jedál?

  15. S prihliadnutím na predpísanú diétu – akou známkou hodnotíte pestrosť jedál?

  16. Akou známkou hodnotíte veľkosť podávanej porcie?

  17. Podávaná strava bola (vyberte):

  18. Akou známkou hodnotíte prostredie jedálne na oddelení?

  E. UBYTOVANIE

  19. Akou známkou hodnotíte vybavenie izieb?

  20. Akou známkou hodnotíte čistotu posteľného prádla?

  21. Akou známkou hodnotíte čistotu izby?

  22. Akou známkou hodnotíte kvalitu upratovania v izbe a na oddelení?

  F. KVALITA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

  23. Akou známkou hodnotíte počet sociálnych zariadení (WC, sprchy) na oddelení
  pre potreby pacientov?

  24. Akou známkou hodnotíte čistotu sociálnych zariadení?

  G. OSTATNÉ

  25. Akou známkou hodnotíte zlepšenie vášho zdravotného stavu po prepustení
  z nemocnice?

  26. Akou známkou hodnotíte možnosť využitia pastoračných služieb?

  27. Požadoval od vás niekto priamo či nepriamo úplatok?

  28. Stretli ste sa počas vašej hospitalizácie podľa vášho názoru s uprednostňovaním
  iných pacientov?

  29. Navštívili by ste našu nemocnicu opätovne, prípadne odporučili by ste ju
  v prípade potreby príbuzným alebo známym?

  V prípade potreby, prosíme, uveďte ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej
  zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, či iné postrehy (pozitívne alebo negatívne)
  získané počas vašej hospitalizácie:

   
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Dôležitý oznam!
  Informácie z uvedeného dotazníka slúžia pre interné potreby Nemocnice Poprad, a. s., v záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb, zároveň však nezakladajú nárok na prešetrovanie v zmysle Zákona 9/2010 o sťažnostiach. V prípade záujmu o podanie sťažnosti postupujte nasledovne: POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ

   

  Ďakujeme za spoluprácu
  vedenie Nemocnice Poprad, a.s.

  Overenie - nie som robot: