Voľné pracovné miesta

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT – STAVEBNÝ INŽINIER

Pracovná pozícia: samostatný odborný referent – stavebný inžinier    
Náplň práce:
 • komplexne zabezpečovať oblasť stavebných investícií, prípravu  a realizáciu stavieb, najmä územné, stavebné a kolaudačné konanie, vrátane potrebných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií,
 • vykonávať činnosť technického dozoru investora,
 • vyjadrovať sa k stavbám, ktorých investorom nie je Nemocnica Poprad a.s.,
 • kontrolovať technický stav jednotlivých objektov, zabezpečovať ich bežné opravy a údržbu,
 • vykonávať opatrenia na zabránenie vzniku prevádzkových porúch objektov,
 • podieľať sa na príprave podkladov na vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie,
 • zabezpečovať stavebné úpravy a údržbu vykonávanú dodávateľským spôsobom, vykonávať odborný dozor,
 • viesť potrebnú evidenciu stavieb, vypracovávať predpísané výkazy,
 • vypracovávať návrh plánu stavebných investícií, stavebnej údržby a opráv,
 • poskytovať odborné poradenstvo pri stavebnej údržbe vykonávanej vlastnou údržbou
 • konzultovať návrhy zmlúv v oblasti stavieb,
 • sledovanie nákladov stavieb v súlade s aktuálnym rozpočtom, kontrola vedenia stavebného denníka, súpisu vykonaných prác, časového harmonogramu.
Iné výhody: DDP, možnosť ubytovania, 5 dní dovolenky nad rámec
Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
zameranie, odbor: pozemné stavby
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebný dozor
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania, komunikatívnosť
Mzdové podmienky (brutto): 1136,96 €
– konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností uchádzača
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH,
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov
tel.: 052/7125 589 ,
mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.