Nemocnica Poprad, a. s. – Plán obnovy a odolnosti

Nemocnica Poprad, a. s., podľa zverejnených informácií spolu s ďalšími siedmimi nemocnicami splnila podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy “Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti”.

V prípade možnosti zapojenia sa do projektu z Plánu obnovy a odolnosti ide pre popradskú nemocnicu o jedinečnú a neopakovateľnú možnosť na získanie finančných prostriedkov.

Nemocnica je totiž jedinou štátnou všeobecnou nemocnicou, ktorá je zároveň akciovou spoločnosťou a jej jediným akcionárom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva. Obchodná spoločnosť nie je naviazaná na štátny rozpočet a nemá možnosť použiť kapitálové výdavky. Jediný externý zdroj financovania pre popradskú nemocnicu doteraz predstavovali finančné prostriedky z eurofondov, ktorých možnosti sú obmedzené a nemocnica ich niekoľkokrát úspešne využila.

„Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ bola vyhlásená 8. novembra 2022 a uzavretá 31. decembra 2022. Podmienky účasti vo výzve boli okrem formálnych náležitostí a dokladov najmä spracovaná projektová dokumentácia, minimálne podaná žiadosť na stavebné povolenie, kladné stanovisko Zdravotníckej implementačnej agentúry k projektu, spracovaný a Inštitútom zdravotníckych analýz odsúhlasený Rozvojový plán nemocnice.

Na príprave projektu pracovalo viacero projektantov z rôznych profesií, následne odborníci, ktorí sa zoberajú inžinierskou činnosťou, a naši kolegovia, ktorí zabezpečujú riadenie projektu a splnenie administratívnych podmienok výzvy a spracovanie žiadosti.

Rekonštrukcia v zmysle schváleného projektu sa dotkne konkrétne 349 zrekonštruovaných lôžok na 10. poschodiach lôžkovej časti nemocnice. Po rekonštrukcii bude nemocnica disponovať 452 lôžkami.

Plánovaná komplexná obnova a prestavba nemocnice rieši modernizáciu a rekonštrukciu nemocnice investíciou do rekonštrukcie majetkovej infraštruktúry a technického vybavenia a zníženia energetickej náročnosti nemocnice.

Znižovanie energetickej náročnosti je v rámci aktuálnej energetickej krízy, ale aj v rámci trendu zmierňovania negatívnych prejavov a dopadov klimatických zmien považované za podmienku ďalšej existencie spoločnosti. Modernizácia a rekonštrukcia nemocnice súvisí s nevyhnutnosťou riešiť nevyhovujúci stav súčasných nemocničných priestorov, ktorej účelom bude optimalizácia medicínskych a prevádzkových procesov, zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, zvýšenie komfortu pacientov a vytvorenie nadštandardných pracovných podmienok pre personál.

Cieľom vyššie uvedeného je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude orientovaná na pacienta, zatraktívnenie pracovného prostredia pre personál, zvýšenie komfortu pre pacienta a personál, zníženie rizika nozokomiálnych nákaz. Realizáciou projektu sa vytvorí vhodné prostredie pre vykonávanie modernej medicíny, čím sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov, ktorí budú mať záujem pôsobiť v nemocnici.

Rekonštrukcia nadväzuje na rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, vybudovania jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRNS), rekonštrukciu a prístavbu urgentného príjmu II. typu, nadstavbu strojovne vzduchotechniky a chladenia a vybudovanie bezbariérového prístupu a výťahov.

Predpokladané investície predstavujú sumu 42 262 620,- € bez DPH z prostriedkov Plánu obnovy.

Výstavba popradskej nemocnice siaha do šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia. Základný kameň nemocnice v Poprade bol položený 29. mája 1965 a v roku 1971 bola otvorená nová poliklinika, ku ktorej v roku 1974 pribudla nemocnica II. typu. V tom čase išlo o moderné pracovisko so štedrým priestorovým vybavením, modernými vyšetrovacími, liečebnými a ošetrovateľskými zložkami nielen v rámci republiky, ale často aj s medzinárodným presahom. Budovy a infraštruktúra tejto nemocnice doteraz neprešli komplexnou rekonštrukciou, ktorá je dnes nevyhnutná pre ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni 21. storočia.