Neurologické oddelenie s JIS

JIS – jednotka intenzívnej starostlivosti

Vedúci lekár:  
MUDr. Ľubica Snopeková lubica.snopekova@nemocnicapp.sk

jis
Lokalizácia JIS:
lôžková časť, 4. poschodie vpravo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 334

Pôsobenie oddelenia:

 • Jednotka intenzívnej starostlivosti /ďalej len JIS/ Neurologického oddelenia Nemocnice Poprad a.s., zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s neurologickými chorobami, ktorí sú ohrození akútnym zlyhaním základných životných funkcií.
 • intenzívnu liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť zameranú špecificky podľa zisteného syndrómu prípadne etiologickej diagnózy,
 • zabezpečuje nepretržitú (24-hodinovú) starostlivosť o akútnych pacientov s prítomnosťou lekára a sestry,
 • spolupracuje s inými oddeleniami nemocnice alebo iných zdravotných zariadení na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o urgentne chorého pacienta,
 • v diagnostike a liečbe akútnych pacientov využíva najnovšie poznatky z odboru neurológia v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi alebo všeobecne prijímanými a aplikovanými výsledkami klinických štúdií.

Indikáciami pre poskytovanie intenzívnej starostlivosti sú:

 • intracerebrálne krvácanie
 • mozgové ischémie
 • subarachnoidálne krvácania
 • venózne trombózy
 • infekčné ochorenia z dif. dg., mozgový absces
 • akútne spinálne stavy
 • stavy svalovej slabosti – polymyozitída, dermatomyozitída
  – periodická obrna, rabdomyolýza
  – akútna polyradikuloneuritída Guillain Barré
 • myastenia gravis
 • záchvatové ochorenia rôznej etiológie a status epilepticus
 • malígny neuroleptický syndróm
 • chorí po resuscitácii s neurologickou komplikáciou
 • neurologickí pacienti s:
  a) respiračným zlyhávaním
  b) ťažkou poruchou výmeny vody, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy
  c) akútnym renálnym zlyhávaním, ktorí nevyžadujú dialýzu
  d) existujúcimi poruchami srdcového rytmu, alebo s podozrením na tieto poruchy
  e) intenzívnym pozorovaním a monitorovaním pri vývoji ochorení spojených s možným ohrozením vitálnych funkcií / bolesť na hrudi, náhle vyniknutá dušnosť, poruchy vedomia neznámej etiológie/
  f) srdcovými dekompenzáciami
  g) vysoký krvným tlakom
  h) akútnymi stavmi pri poruchách metabolizmu rôznej etiológie /diabetes melitus, cirhóza pečene a pod./