Hospitalizácia sprevádzajúcej osoby

Príjem sprievodcu

Dieťa alebo pacienta, ktorý potrebuje pomoc sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie na pediatrickom alebo inom oddelení, môže sprevádzať len jedna osoba (matka, otec, ev. iný plnoletý rodinný príslušník). Počas pobytu sa táto sprevádzajúca osoba môže vystriedať s inou osobou, avšak v prípade napríklad mimoriadnej epidemiologickej situácie môže byť táto možnosť obmedzená. Napriek tomu, že vo väčšine  prípadov považujeme prítomnosť sprevádzajúcej osoby za veľmi prospešnú pre pacienta i pre ošetrujúci personál, môže sa stať, že z kapacitných dôvodov musíme sprevádzajúcu osobu odmietnuť. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu/pacientovi rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár, pričom zohľadňuje predovšetkým vek dieťaťa, jeho sebestačnosť a kapacitné možnosti oddelenia. 

Sprievodca môže byť umiestnený:

  • v izbe spolu s dieťaťom na lôžku určenom pre sprievodcu, 
  • v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku.

V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizované dieťa, pričom tejto žiadosti je povinný bezodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné a preto prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali.

Pobyt sprievodcu v Nemocnici Poprad, a. s., je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený. 

Od platby za pobyt s maloletým dieťaťom je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

  • do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa,
  • dojčiaca matka s dojčaťom,
  • v prípade pacienta do 18. roku veku, ktorý bol prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu.

Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 8.00 – 18.00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

Počas vášho pobytu pri hospitalizovanom dieťati dbajte o to, aby vaše dieťa nebolo vystavené riziku úrazu, pádu z postele, náhodnému užitiu liekov, vdýchnutiu cudzieho telesa a pod. V prípade, že sa vzdialite od postieľky alebo z izby, uložte dieťa do postieľky a nezabudnite ju zabezpečiť bočnicou. Nepodávajte dieťaťu žiadne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Ak ošetrujúci lekár súhlasí s užívaním liekov, ktoré vaše dieťa užívalo aj doma, uložte ich na bezpečné miesto.

Ak opúšťate oddelenie, oznámte to službukonajúcej sestre.

Stravovanie detských pacientov 

Stravovanie je vždy súčasťou liečebného režimu, a preto je nevyhnutné dodržiavať diétu ordinovanú ošetrujúcim lekárom. V priebehu hospitalizácie dieťaťa je povolené priniesť pre dieťa doplnky k strave, napr. ovocie, zeleninu, pečivo a iné druhy potravín, samozrejme len po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Stravovanie sprievodcu

V prípade záujmu o stravovanie počas pobytu s hospitalizovaným dieťaťom na pediatrickom alebo inom oddelení je zabezpečené dodávanie stravy pre sprievodcu. Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške v zmysle ceny uvedenej v Cenníku výkonov Nemocnice Poprad, a. s. 

Návštevy

V priebehu hospitalizácie môžu príbuzní navštíviť dieťa v stanovených časoch a vo vyhradených priestoroch. Návštevné hodiny sú denne od 14.00 do 16.00 hod. Majte prosím vždy na mysli, že dlhé návštevy môžu pacientov unaviť. Začiatok, trvanie a ukončenie návštev si oddelenie určuje v závislosti od charakteru prevádzky a s tým súvisiaceho hygienicko-epidemiologického režimu. Na izbe dieťaťa sú návštevy dovolené len vo výnimočných prípadoch, najviac však dvom príbuzným. Na nadštandardných izbách sú návštevy povolené tiež iba v čase návštevných hodín.

Za priaznivého počasia a so súhlasom službukonajúceho personálu môžete využívať k vychádzkam alebo k návštevám park v areáli nemocnice.

Materská škola, Základná škola a Školský klub detí

Materská škola v dopoludňajších hodinách je pre deti v predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry a zábavné činnosti na rozvíjanie vedomostí,  zručností a matematických predstáv.

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v priestoroch vyhradených na tento účel. Žiak sa vyučuje v čase od 8.30 do 10.00 hod., pričom sa prihliada na zdravotný stav pacienta. 

Platby

Nemocnica Poprad, a. s., má v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 722/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vypracovaný Cenník výkonov Nemocnice Poprad, a. s.

Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie dieťaťa informuje ošetrujúci lekár zvyčajne deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s pobytom môžete uhradiť v hotovosti alebo kartou v deň ukončenia pobytu priamo na oddelení.

Pri prepustení dieťaťa vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby, odovzdá predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú čo najskôr po prepustení odovzdajte všeobecnému lekárovi svojho dieťaťa.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.