Oddelenie nukleárnej medicíny

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


Lekár poverený vedením

MUDr. Jaroslav Weissensteiner, PhD.

vedúci lekár 052 / 7125 811

Kde nás nájdete?

Budova:
pavilón oddelenia nukleárnej medicíny
Telefón:
Areál Nemocnice Poprad

Oddelenie nukleárnej medicíny je od 01.09.2007 organizačne začlenené pod oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny.

Vykonáva in vivo vyšetrenia.
Vedúcim oddelenia je vedúci lekár priamo podriadený primárovi oddelenia rádiológie a nukleárnej medicíny.

V súlade s „Vestníkom MZSR zo dňa 29.decembra 2004″ pacientov na vyšetrenie objednáva lekár, ktorý pacientovi oznámi druh vyšetrenia, termín vyšetrenia a ktorý pacienta vopred upozorní, že ak objednaný pacient z vlastného rozhodnutia nepríde alebo odmietne vyšetrenie, účtuje sa cena pripraveného rádiofarmaka, ktoré sa pre rýchly fyzikálny rozpad nemôže použiť pri ďalšom vyšetrení pacientovi, ktorý na vyšetrenie neprišiel.

Pracovná doba
Dni v týždni V čase Úkony
pondelok – piatok 07:00 – 14:12 -

Objednávanie jednotlivých vyšetrení

Zaslaním žiadanky poštou, telefonicky, e-mailom: onm@nemocnicapp.sk resp. v systéme PCS*CARE.

Všeobecné pokyny pre lekárov

Informujte pacienta, kde sa má dostaviť, ako bude vyšetrenie prebiehať, aká je príprava pred vyšetrením. Väčšina vyšetrení rádiofarmakom nevyžaduje špeciálnu prípravu, výnimky sú uvedené u jednotlivých vyšetrení.
Žiadanku na vyšetrenie (v tlačenej forme alebo e-mailom) vypíšte dvojmo, uveďte meno, rodné číslo, číslo poisťovne, klinickú diagnózu, 4-miestny kód diagnózy, hmotnosť a kontakt na pacienta. Na žiadanke uveďte na akú klinickú otázku má vyšetrenie odpovedať, čo od vyšetrenia očakávate. V prípade už vykonaných iných vyšetrení uveďte závery, príp. priložte obrazovú dokumentáciu, laboratórne vyšetrenia. U hospitalizovaných detí je nevyhnutné priložiť písomný súhlas rodiča, ev. zákonného zástupcu, s rádionuklidovým vyšetrením. Na žiadanke musí byť pečiatka zariadenia, kód odosielajúceho lekára, meno, podpis, telefonický kontakt, e-mail.
V prípade, že sa pacient nemôže dostaviť na vyšetrenie v stanovenom termíne, oznámi to najneskôr 2 -3 dni pred vyšetrením, telefonicky na t.č. 052/7125 537 alebo osobne v pracovných dňoch od 7:00 do 14:12 hod.
Vyšetrenie môže byť odmietnuté z nasledujúcich príčin:

  • neodôvodnená indikácia
  • nepripravený pacient
  • pacient sa nedostaví na vyšetrenie načas
  • pacient odmietne vyšetrenie

Relatívna kontraindikácia pre vyšetrenie rádiofarmakom je gravidita (z vitálnych dôvodov je možné vyšetrenie uskutočniť) a laktácia (z vitálnych dôvodov je možné vyšetrenie uskutočniť s prerušením kojenia na určitú dobu).

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.