Rádiológia

Prechádzanie od hlavného vchodu do lôžkovej časti a na röntgenové pracovisko (RTG, CT, USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) je možné už len cez -1 poschodie (suterén). 


O nás

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) sa od decembra 2012 nachádza v nových priestoroch Nemocnice Poprad, a.s.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.
Pracovisko ODIR pracuje s virtuálnym vyvolávacím systémom na obsluhu klientov. Tento systém umožňuje rýchle a bezproblémové, pokojné vybavenie klientov, zaisťuje ľahkú orientáciu na oddelení, zabezpečuje diskrétnosť.

Primár

MUDr. Michal Heržák

Zástupca primára

MUDr. Gabriela Kusková

Vedúci rádiologický technik

Bc. František Rosina

Pracovná doba
Dni v týždni V čase Úkony
pondelok – piatok 07:30 – 14:42 -
pondelok – piatok 14:42 – 07:30 -
 • Recepcia ODIR
 • Skiagrafia 4 (pohotovosť RTG)
 • Skiagrafia 3
 • Skiagrafia 1
 • Pracovisko intervenčnej rádiológie
 • CT pracovisko MDCT 128 (CT Philips Ingenuity 128)
 • CT pracovisko (MDCT 256 Philips)
 • Ultrazvukové pracovisko
 • Mamografia
 • Zubný RTG prístroj
 • Denzitometria

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie ako prvé na Slovensku poskytuje nový progresívny terapeutický výkon – „vypálenie“ metastáz v telách stavcov a následne ich vyplnenie kostným cementom – úkon sa nazýva rádiofrekvenčná ablácia metastáz tiel stavcov alebo kostí (RFA Bone Metastasis). Táto metóda sa vo vysokej miere a úspešne využíva vo vyspelých krajinách Európy, najmä v Belgicku a Taliansku. Hľadať možnosti pre pacientov sa lekári rozhodli aj po tom, čo sa v posledných rokoch objavuje čoraz viac mladých onkologických pacientov, ktorým by táto paliatívna terapia mohla napomôcť pri ďalšej liečbe. ODIR úspešne spolupracuje s onkologickými pracoviskami nielen v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Rožňave, Liptovskom Mikuláši, či Starej Ľubovni. Oddelenie sa rozhodlo aj pre obnovenie niektorých diagnostických a terapeutických výkonov na cievach, najmä pre potreby cievnych chirurgov a angiológov. Ide o DSA (digitálna subtrakčná angiografia) dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) dilatácia ciev panvy a dolných končatín, stenting ciev malej panvy a dolných končatín, mechanická trombektómia ciev dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) s balónmi povlečenými liečivom (drugeluting balons), stenting ciev malej panvy a dolných končatín s liečivom povlečenými stentami.

Práca oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení v dospelom veku, ale tiež aj u detských pacientov. Vykonávame konvenčnú rádiodiagnostiku. Ďalšími zobrazovacími metódami sú ultrasonografická, mamografická a denzitometrická diagnostika, kontrastné vyšetrovacie metódy, vyšetrenia počítačovou tomografiou. Pracovisko ODIR sa rozvíja v oblasti neinvazívnych a invazívnych intervenčných vyšetrení, ako na diagnostickej, tak aj na terapeutickej úrovni. Pôsobnosť oddelenia sa vzťahuje na spádové územie celého okresu Poprad. Pracovisko intervenčnej rádiológie poskytuje služby v rámci celého Slovenska.

Pracovisko je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v októbri 2008 zriadila školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v rámci Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad a. s. pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a jej fakúlt.

Pravidelná kontrola kvality zariadení röntgenových prístrojov (skúšky prevádzkovej stálosti) sa vykonávajú 1 x týždenne a údaje z meraní sú odosielané na Úrad radiačnej ochrany.

Pracovisko prešlo na bezfilmovú röntgenovú dokumentáciu. Čím sa práca celého oddelenia zefektívnila, čo umožnilo novú spoluprácu s oddeleniami našej nemocnice a tiež s inými pracoviskami v rámci celého Slovenska.

Mamografické pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Podľa platnej legislatívy môže vykonávať preventívne mamografické vyšetrenia.

Oddelenie je zapojené do klinických štúdií v spolupráci s POKO Poprad s. r. o.

V mimopracovnej dobe sú akútne vyšetrenia realizované lekárskou pohotovostnou službou.
Práva pacientov vyplývajú z príslušných právnych noriem.

Vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami, vrátane špecializovaných intervenčných diapeutických výkonov. Vyšetrenia sa vykonávajú na základe žiadanky k vyšetreniu indikujúcim lekárom. Poskytované nadštandardné vyšetrenia s použitím ionizujúceho žiarenia sa realizujú na základe žiadanky k vyšetreniu od indikujúceho lekára, podľa platnej legislatívy. Nadštandardné služby a iné služby poskytované Nemocnicou Poprad a. s. sú uvedené a účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.

Nadštandardné služby (ceny sú účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.):

 • Sonografia prsníkov
 • Periradikulárna terapia (PRT) pod CT
 • Ozónoterapia
 • Ozónoterapia kĺbových spojení
 • Osteodenzitometria
 • Napaľovanie CD, DVD z vyšetrení
 • Iné služby administratívneho charakteru

Zamestnanci:
Na pracovisku pracujú lekári so špecializáciou v príslušnom odbore a lekári v predatestačnej príprave. Rádiologickí technici sú podľa platnej legislatívy registrovaní. Zodpovední rádiologickí technici jednotlivých pracovísk absolvovali certifikačné vzdelanie. Na pracovisku pracujú zdravotné sestry, ktoré sú podľa platnej legislatívy registrované.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.