nempp

Výberové konanie – Vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva

Nemocnica Poprad, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • minimálne VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
 • špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • registrácia v komore sestier,
 • minimálne 5 rokov praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o registrácii v komore,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí originálom výpisu z registra trestov,
 • projekt k riadeniu a organizácii ošetrovateľskej praxe vedúcej sestry na oddelení vnútorného lekárstva,
 • písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášky s označením „Výberové konanie vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva neotvárať“ doručte osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu:

Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28,
058 45 Poprad

Prihlášky bez úplných požadovaných dokladov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do výberového konania.

Termín uzávierky prihlášok do výberového konania je 19.07.2017.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámený.

Ing. Peter Petruš, MBA
generálny riaditeľ
Nemocnica Poprad, a.s.