Hematológia a transfúziológia

O nás

Primár:
MUDr. Božena Frančeková bozena.francekova@nemocnicapp.sk

Vedúci laborant:
Emília Soľárová emilia.solarova@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
prízemie (oproti Nemocničnej lekárni), číslo dverí P003

Telefonický kontakt: 052 / 7125 593, 052 /7125 475

Oddelenie hematológie a transfuziológie sa člení:

 • laboratórny úsek
  • hematológia
  • koagulácia
 • krvná banka
 • hematologická ambulancia


Hematologické laboratórne vyšetrenia sú vykonávané pre hospitalizovaných pacientov na základe požiadaviek jednotlivých oddelení nemocnice, ale aj pre pacientov odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov.

Vyšetrenia:

 • základné a špeciálne hematologické
 • cytochemické
 • koagulačné
 • imunohematologické

Krvná banka zabezpečuje hemoterapiu pre pacientov – s úrazmi, polytraumou, k operačným výkonom, u onkologických diagnóz a ďalších stavov vyžadujúcich transfúziu krvi a krvných derivátov.
Vykonáva nutné predtransfúzne vyšetrenia a prípravu kompatibilnej krvi pre pacienta.

Biologický materiál (skúmavka so vzorkou krvi od pacienta) sa dodáva do laboratória riadne označený (meno a priezvisko pacienta, rodné číslo). Doložená žiadanka (sprievodný lístok) musí obsahovať okrem údajov o pacientovi (meno, priezvisko, rodné číslo, číslo zdravotnej poisťovne a číslo diagnózy) a požadovaného vyšetrenia aj pečiatku, podpis a kód odosielajúceho lekára.

V laboratóriu a krvnej banke je nepretržitá prevádzka, príjem materiálu (vzorka krvi + žiadanka) na vyšetrenie počas 24 hod.
Vydávanie výsledkov vyšetrení pre lekárov odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov je realizované poštou, v odôvodnených prípadoch aj do rúk pacienta, na základe overenia jeho totožnosti.

Základné hematologické vyšetrenia vykonávame aj bez indikácie lekára, pre vlastnú potrebu a za priamu úhradu pacientom podľa cenníka výkonov Nemocnice Poprad, a.s.
Najčastejšie požadované vyšetrenie krvnej skupiny: 17,- €.