Rádiológia

O nás

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) sa od decembra 2012 nachádza v nových priestoroch Nemocnice Poprad, a.s.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.
Pracovisko ODIR pracuje s virtuálnym vyvolávacím systémom na obsluhu klientov. Tento systém umožňuje rýchle a bezproblémové, pokojné vybavenie klientov, zaisťuje ľahkú orientáciu na oddelení, zabezpečuje diskrétnosť.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, ako prvé na Slovensku, používa pri snímkovaní detí špeciálne digitálne kazety. Výhodou týchto nových kaziet je zníženie radiačnej záťaže.

Primár:  
MUDr. Michal Heržák michal.herzak@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Gabriela Kusková gabriela.kuskova@nemocnicapp.sk

Vedúci rádiologický technik:
 
Bc. František Rosina frantisek.rosina@nemocnicapp.sk
recepcia-odir

Lokalizácia: prízemie novej prístavby Nemocnice Poprad, a.s. (Lôžková časť Nemocnice Poprad, a.s.).

Pracovná doba:
Pondelok – piatok 07:30 – 14:42
Pohotovosť 14:42 – 07:30
 • Recepcia ODIR
 • Skiagrafia 4 (pohotovosť RTG)
 • Skiagrafia 3
 • Skiagrafia 1
 • Pracovisko intervenčnej rádiológie
 • CT pracovisko MDCT 128 (CT Philips Ingenuity 128)
 • CT pracovisko (MDCT 256 Philips)
 • Ultrazvukové pracovisko
 • Mamografia
 • Zubný RTG prístroj
 • Denzitometria

Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie ako prvé na Slovensku poskytuje nový progresívny terapeutický výkon – „vypálenie“ metastáz v telách stavcov a následne ich vyplnenie kostným cementom – úkon sa nazýva rádiofrekvenčná ablácia metastáz tiel stavcov alebo kostí (RFA Bone Metastasis). Táto metóda sa vo vysokej miere a úspešne využíva vo vyspelých krajinách Európy, najmä v Belgicku a Taliansku. Hľadať možnosti pre pacientov sa lekári rozhodli aj po tom, čo sa v posledných rokoch objavuje čoraz viac mladých onkologických pacientov, ktorým by táto paliatívna terapia mohla napomôcť pri ďalšej liečbe. ODIR úspešne spolupracuje s onkologickými pracoviskami nielen v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Rožňave, Liptovskom Mikuláši, či Starej Ľubovni. Oddelenie sa rozhodlo aj pre obnovenie niektorých diagnostických a terapeutických výkonov na cievach, najmä pre potreby cievnych chirurgov a angiológov. Ide o DSA (digitálna subtrakčná angiografia) dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) dilatácia ciev panvy a dolných končatín, stenting ciev malej panvy a dolných končatín, mechanická trombektómia ciev dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) s balónmi povlečenými liečivom (drugeluting balons), stenting ciev malej panvy a dolných končatín s liečivom povlečenými stentami.

Práca oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení v dospelom veku, ale tiež aj u detských pacientov. Vykonávame konvenčnú rádiodiagnostiku. Ďalšími zobrazovacími metódami sú ultrasonografická, mamografická a denzitometrická diagnostika, kontrastné vyšetrovacie metódy, vyšetrenia počítačovou tomografiou. Pracovisko ODIR sa rozvíja v oblasti neinvazívnych a invazívnych intervenčných vyšetrení, ako na diagnostickej, tak aj na terapeutickej úrovni. Pôsobnosť oddelenia sa vzťahuje na spádové územie celého okresu Poprad. Pracovisko intervenčnej rádiológie poskytuje služby v rámci celého Slovenska.

Pracovisko je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v októbri 2008 zriadila školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v rámci Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad a. s. pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a jej fakúlt.

Pravidelná kontrola kvality zariadení röntgenových prístrojov (skúšky prevádzkovej stálosti) sa vykonávajú 1 x týždenne a údaje z meraní sú odosielané na Úrad radiačnej ochrany.

Pracovisko prešlo na bezfilmovú röntgenovú dokumentáciu. Čím sa práca celého oddelenia zefektívnila, čo umožnilo novú spoluprácu s oddeleniami našej nemocnice a tiež s inými pracoviskami v rámci celého Slovenska.

Mamografické pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Podľa platnej legislatívy môže vykonávať preventívne mamografické vyšetrenia.

Oddelenie je zapojené do klinických štúdií v spolupráci s POKO Poprad s. r. o.

V mimopracovnej dobe sú akútne vyšetrenia realizované lekárskou pohotovostnou službou.
Práva pacientov vyplývajú z príslušných právnych noriem.

Vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami, vrátane špecializovaných intervenčných diapeutických výkonov. Vyšetrenia sa vykonávajú na základe žiadanky k vyšetreniu indikujúcim lekárom. Poskytované nadštandardné vyšetrenia s použitím ionizujúceho žiarenia sa realizujú na základe žiadanky k vyšetreniu od indikujúceho lekára, podľa platnej legislatívy. Nadštandardné služby a iné služby poskytované Nemocnicou Poprad a. s. sú uvedené a účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.

Nadštandardné služby (ceny sú účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.):

 • Sonografia prsníkov
 • Periradikulárna terapia (PRT) pod CT
 • Ozónoterapia
 • Ozónoterapia kĺbových spojení
 • Osteodenzitometria
 • Vyšetrenie viscerálneho tuku
 • Zubný röntgen
 • Napaľovanie CD, DVD z vyšetrení
 • Iné služby administratívneho charakteru

  Viď cenník Nemocnice Poprad, a.s.

Zamestnanci:
Na pracovisku pracujú lekári so špecializáciou v príslušnom odbore a lekári v predatestačnej príprave. Rádiologickí technici sú podľa platnej legislatívy registrovaní. Zodpovední rádiologickí technici jednotlivých pracovísk absolvovali certifikačné vzdelanie. Na pracovisku pracujú zdravotné sestry, ktoré sú podľa platnej legislatívy registrované.

Žiadanka o rádiodiagnostické vyšetrenie