Etická komisia

ETICKÁ KOMISIA NEMOCNICE POPRAD, a.s.

Etická komisia Nemocnice Poprad, a. s. je poradným orgánom generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s. ako poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaoberá sa posudzovaním etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. V rámci svojej činnosti dôkladne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Etická komisia je kolektívny orgán, má vždy nepárny počet členov, najmenej päť, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci najmä z odborov príslušných pre medicínsku etiku a zdravotnícku etiku, ako aj osoby bez zdravotníckej kvalifikácie. Členov Etickej komisie  vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s. Funkcia člena komisie je čestná a nezastupiteľná.

Pri plnení svojich pracovných úloh sa Etická komisia riadi platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Štatútom Etickej komisie Nemocnice Poprad, a. s. Prílohu k Štatútu Etickej komisie tvorí Cenník manipulačných poplatkov Etickej komisie Nemocnice Poprad, a. s.

KONTAKTY:

Predseda Etickej komisie:

MUDr. Annamária Miháliková
 
tel.: 052/ 7125 282
annamaria.mihalikova@nemocnicapp.sk
 

Tajomník Etickej komisie:

JUDr. Monika Gondová
 
tel.: 052/ 7125 597
mobil:
monika.gondova@nemocnicapp.sk

Korešpondenčná adresa:

Nemocnica Poprad, a. s.
Etická komisia
Banícka 803/28
058 45  Poprad
 
 

Cenník manipulačných poplatkov EK