Etická komisia

ETICKÁ KOMISIA NEMOCNICE POPRAD, a.s.

Etická komisia Nemocnice Poprad, a.s. je poradným orgánom generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a.s. ako poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaoberá sa posudzovaním etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. V rámci svojej činnosti dôkladne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Etická komisia je kolektívny orgán, má vždy nepárny počet členov, najmenej päť, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci najmä z odborov príslušných pre medicínsku etiku a zdravotnícku etiku, ako aj osoby bez zdravotníckej kvalifikácie. Členov Etickej komisie  vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. Funkcia člena komisie je čestná a nezastupiteľná.

Pri plnení svojich pracovných úloh sa Etická komisia riadi platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Štatútom Etickej komisie Nemocnice Poprad, a.s. Prílohu k Štatútu Etickej komisie tvorí Cenník manipulačných poplatkov Etickej komisie Nemocnice Poprad, a.s.

KONTAKTY:

Predseda Etickej komisie:

 

Tajomník Etickej komisie:

Mgr. Marián Béreš, MPH
 
052/71 25 597
 
marian.beres@nemocnicapp.sk

Korešpondenčná adresa:

Nemocnica Poprad, a.s.
 
Etická komisia
 
Banícka 803/28
 
058 45  Poprad
 
 

Cenník manipulačných poplatkov EK