Kontakt

Nemocnica Poprad, a. s.
OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10322/P
Adresa: Banícka č. 803/28, 05845 Poprad
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
Bankové spojenie: VÚB Poprad a.s., pobočka Poprad
IBAN:
BIC/SWIFT:
SK10 0200 0000 0021 2701 3051
SUBASKBX
Telefón: 052 / 71 25 111 – telefónna ústredňa
  052 / 71 25 767 – sekretariát generálneho riaditeľa
  052 / 71 25 282 – sekretariát riaditeľov úsekov
E-mail: sekretariat@nemocnicapp.sk