Anestéziologická ambulancia

Lekár:  
ordinujú lekári z OAIM
Sestra:  
Elena Korenková  

Lokalizácia: Poliklinika Alexandra, 2.poschodie, č.dverí P205

Telefonický kontakt: 052 / 2851 273

 • Objednať sa môžte telefonicky (do 15:00 hod.) a aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!)
Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Obedňajšia prestávka:  12:00 – 12:30
Od 14:00 vykonávame konziliárne vyšetrenia na lôžkových oddeleniach

Pôsobenie ambulancie:

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestéziologický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia Nemocnice Poprad, a.s.
Anestéziologická ambulancia robí predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na akútne a elektívne operačné výkony v Nemocnici Poprad, a.s. a aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská (operácie plánované v celkovej anestézii, regionálnej anestézii, nie operácie v lokálnej anestézii).

Anestéziológ s anestéziologickou sestrou

 • zabezpečuje bezbolestný a bezpečný priebeh operačného výkonu
 • podieľa sa na predoperačnej  príprave pacienta
 • vykonáva  celkovú alebo regionálnu anestéziu
 • dohliada na bezpečné zobudenie pacienta  z celkovej anestézie

Pri celkovej anestézií je pacient v stave celkového znecitlivenia s riadenou stratou vedomia a potlačením reflexnej odpovede na bolesť (v narkóze). Používa sa pri veľkých operačných výkonoch na hlave,m krku, hrudníku, bruchu a končatinách, ak je pri operačnom výkone potrebné dobré uvoľnenie svalov alebo ak nie je možné vykonať regionálnu anestéziu

Pri regionálnej anestézií sa jedná o znecitlivenie tej časti tela , kde bude vykonaný operačný výkon. Pre operačné výkony na dolnej polovici tela sa vykonáva znecitlivenie v driekovej oblasti pomocou vpichu do epidurálneho alebo do mozgovo-miechového moku pomedzi stavce. NIE DO MIECHY, AKO HOVORÍ MÝTUS! Lokálne anestetikum (znecitlivujúca látka) sa podáva buď pomocou ihly alebo opakovane  cez tenký katétrik, čo možno s výhodou použiť na  tíšenie pooperačnej bolesti. Blokády periférnych nervov vykonávame modernou metódou s použitím elektrického stimulátora pri navigovaní pomocou ultrazvuku, čo zvyšuje bezpečnosť pacienta a znižuje pravdepodobnosť poranenia nervov.

Výhody regionálnej anestézie – spočívajú v menšom zaťažení srdca a krvného obehu, v lepšej kondícií pacienta po operácií, pacient sa nezobudí do bolestí, pooperačné znecitlivenie trvá až 16 hodín, pacient môže skôr prijímať potravu po operácií, nemá nutkanie na dávenie a  dávenie  je  menej časté.

Každý pacient musí mať predoperačné anestéziologické vyšetrenie!

Vyšetrenie nemá byť staršie ako 3 mesiace, najmenej 1 deň pred operáciou.

Pacient je odosielaný chirurgom na predoperačné anestéziologické vyšetrenie ihneď ako je indikovaná operácia (ihneď ako je zrejmé, že operáciu treba vykonať v CA/RA). Pri odoslaní pacientovi príslušný lekár vystaví poukaz na predoperačné anestéziologické vyšetrenie resp. žiadosť o predoperačné anestéziologické vyšetrenie v informačnom systéme PCS*Care. Pretože v dávkovom súbore pre poisťovňu je potrebné vložiť kód odosielajúceho lekára a platí Vestník MZ SR o odosielaní na odborné vyšetrenia, preto je potrebné od externého lekára mať žiadanku od príslušného žiadajúceho lekára s jeho kódom. U interných lekárov je kód už integrovaný v PCS*Care. Príslušný praktický lekár zaistí predoperačné interné vyšetrenie (ak je potrebné) alebo vystaví výpis zo zdravotníckej dokumentácie, kde uvedie relevantné skutočnosti o pacientovom zdravotnom stave /alergia, predchádzajúce operácia, ochorenia, kardiopulmonálny status, kardiopulmonálna rezerva, multimorbidita, aktuálna liečba, prípadné transfúzie a odmietanie krvi a krvných derivátov, druh plánovaného operačného výkonu/.
Pacient, ktorý nie je starší ako 50 rokov a je zhodnotený po základnom klinickom vyšetrení ako kardiopulmonálne zdravý, nemusí mať paušálne interné vyšetrenie. Z laboratórnych vyšetrení má mať vyšetrenia vo vzťahu k patologickému nálezu pri vyšetrení /napr. hemokoagulačný skríning pri hepatopatiach, koagulopatiach, chronickej antikoagulačnej liečbe, krvný obraz pri zjavnej anémií, renálne funkcie pri ťažkých ochoreniach obličiek/
Potreba interného vyšetrenia vyplynie z nálezu pri základnom klinickom vyšetrení, alebo na vyžiadanie anestéziológa /napr. EKG pri arytmiách, ECHO vyšetrenie srdca pri nejasných kardiologických ochoreniach resp. subkompenzovaných ochoreniach srdca, pneumologické a spirometrické vyšetrenie u chronických pľúcnych ochorení a tam, kde adekvátnou prípravou znížime riziko operačného výkonu a môžeme zlepšiť pooperačný výsledok/. USG vyšetrenie srdca je treba u plánovaných operácií podľa možností vybaviť u poliklinického internistu pred nástupom na hospitalizáciu.
Z ekonomického hľadiska a z hľadiska štatistickej pravdepodobnosti zachytenia patológie, nie je žiadúce ordinovať celý skríning laboratórnych vyšetrení, ktoré nie sú v žiadnom súvise s celkovým zdravotným stavom pacienta !
EKG: urobiť u pacientov – mužov starších ako 35 rokov (ochorenia vencovitých tepien srdca sa u mužov stále posúvajú do nižších vekových kategórií), resp. pri stenokardiach a poruchách rytmu! Rutinné EKG nie je potrebné!
Pacient nemusí mať rutinne urobený snímok hrudníka, ak nie je pri základnom klinickom vyšetrení patologický nález na pľúcach !
Rutinné predoperačné interné vyšetrenie musí mať každý pacient nad 50 rokov veku alebo pacient, kde pri základnom lekárskom vyšetrení sa našiel patologický nález .
Na predoperačné vyšetrenia majú ihneď odosielať pacientov aj odborní lekári ambulancií, ak indikujú operáciu v celkovej alebo regionálnej anestézií. Tak isto je potrebné odosielať na vyšetrenia do anestéziologickej ambulancie plánované extrakcie osteosyntetického materiálu a ženy plánované na UPT resp. rodičky, ktoré, žiadajú epidurálnu pôrodnícku analgéziu, alebo rodičky plánované na pôrod Cisárskym rezom.
Obzvlášť je vhodné posielať v dostatočnom časovom predstihu pacientov, ktorí trpia na chronické ochorenia viacerých systémov a kde cielenou prípravou sa dá zlepšiť ich status a tak zlepšiť pooperačný výsledok (instabilné angíny pectoris, arytmie, srdcové dekompenzácie, zle liečená pretlaková choroba – hodnoty TK viacej ako 160/90 torrov, poruchy výživy, prekonané infekcie respir. systému, CHOBPCH, asthma bronchiale, neuropatie, myopatie, komplikujúce malígne hypertermie atď…), alebo pri ťažkých operáciach (v Nemocnici Poprad, a.s. môžeme za ťažké operácie považovať implantácie TEP art. coxae, revízne operácie a cievne operácie typu aorto-bifemorálny bypass). Tým chceme znížiť na najnižšiu mieru riziko operácie a anestézie a dosiahnuť čo najlepší pooperačný výsledok.

ŽIADNA OPERÁCIA  A  ANESTÉZIA NIE JE BEZ RIZIKA!

Akútne úrazy a iné urgentné prípady, ktoré nie sú schopné transportu na anestéziologickú ambulanciu, vyšetrí anestéziológ pred urgentnou operáciou z oddelenia.
Anestéziologická ambulancia urobí aj predoperačné anestéziologické vyšetrenie u pacientov, ktorí odchádzajú na operácie na vyššie pracoviská resp. do iných nemocníc .
Pacient, ktorý prichádza na elektívnu (plánovanú) operáciu bez predoperačného anestéziologického vyšetrenia, nebude môcť podstúpiť celkovú alebo regionálnu anestéziu.

Poznámky:
Základom je dobré klinické vyšetrenie pacienta lekárom a dobré odobratie anamnézy. Potreba ďalších vyšetrení (laboratórne, interné, kardiologické, pľúcne, nefrologické, hematologické), vyplynie z patologického nálezu.
Prínosná je dobré odobraná anamnéza a relevantný výpis zo zdravotníckej dokumentácie od lekára primárneho kontaktu.

Odkazy pre praktických lekárova a operujúcich chirurgov:
Pri zamýšľanej regionálnej anestézii má mať pacient Quickov PT viacej ako 50%, Tr viacej ako 50 tisíc. Salicyláty majú mať vysadené 1 týždeň pre plánovanou regionálnou anestéziou, tak isto iné antiagregancia. Kumarínové preparáty majú byť nahradené s LMWH do dosiahnutia Quickov PT minimálne 50% (všetky typu LMWH sú dobré, okrem Fragmínu). Diabetes mellitus má byť kompenzovaný, glykémia pod 13,6 mmol/l. Žiadny nález ketolátok v moči. TK má byť dobre nastavený – hodnoty TK: menej ako 160/90 torrov. Deti po akútnych infekciách respiračného systému majú byť odložené od výkonu v celkovej anestézií od 4 – 6 týždňov (nerozhoduje fakt, či dieťa malo alebo nemalo antibiotickú liečbu!) Deti pod 1 rok veku neuspávame – treba ich smerovať na kliniky, kde majú detského anestéziológa (Košice, Prešov, Martin). Pri akútnom chrípkovom ochorení a manifestnom herpes simplex a zoster pacient nemá byť plánovane operovaný, pacienta s plánovanou elektívnou operáciou treba preobjednať do ústupu virémie. Podobne plánované operácie počas menštruácie majú byť preložené na iný termín.

Delenie operácií:

1.    urgentná, vitálna: t.j. hneď po nevyhnutnej predoperačnej príprave. O dĺžke a druhu potrebnej prípravy rozhodne konzílium chirurga (traumatológa, gynekológa, pôrodníka), anestéziológa, odborníka internistu event. kardiológa, pediatra, hematológa atď.), ktoré rozhodne o tom, ako je operácia naliehavá a či prípravou ešte môžeme zlepšiť celkový zdrav. stav pacienta

2.    urgentná – t.j. do 24 hodín

3.    elektívna – plánovaná (všetky ostatné)

Čo je potrebné  urobiť pred anestéziou a operáciou:

 • 6 hodín pred operáciou nejesť a nepiť
 • ak ide o jednodňovú operáciu alebo ambulantný výkon, treba prísť do nemocnice spoľahlivo nalačno, tak isto je potrebné mať spoľahlivý doprovod a aspoň prvú noc mať doma kompetentného človeka, ktorý Vám môže pomôcť pri komplikáciach alebo náhlom zhorení stavu
 • na zníženie strachu pacient väčšinou  dostane tabletku ukľudňujúceho lieku – treba ju zapiť malým množstvom tekutiny, obvykle pol hodiny pred operačným výkonom
 • nebrať na operačnú sálu cenné veci, mobily, okuliare, naslúchacie aparáty, zle sediace zubné protézy, šperky a iné cenné veci
 • na operačnú sálu treba ísť s prázdnym močovým mechúrom
 • nie všetky typy umelých gélových nechtov   nám bránia v meraní saturácie hemoglobínu kyslíkom, ale doporučujeme ich odlakovať
 • niektoré druhy veľkých piercingov  vadia anestéziológovi (napríklad veľké v dutine ústnej a na jazyku vadia správnemu dosadnutiu laryngeálnej masky)
 • tak isto môže vadiť  masívne nalíčenie  tváre alebo masívna brada a fúzy pri predýchavaní

Na ďalšie doplňujúce otázky Vám rád odpovie Váš anestéziológ so svojou sestrou.

Súčasťou vyšetrenia je aj poučenie o komplikáciach, ktoré vyžaduje zákonodarca.

Fakt,  že ste boli poučení, potvrdíte svojim podpisom.

 • ak náhodou užívate silné lieky proti bolesti (opiáty) alebo užívate excitačné a omamujúce látky (aj alkohol), prosíme Vás, povedzte nám to pri vyšetrení v záujme zvýšenia vlastnej bezpečnosti. Užívanie drôg zvyšuje riziko pri celkovej anestézií!
 • podobne, ak viete, že sa liečite na pohlavne prenosné choroby
 • ak ste náhle ochoreli na infekcie dýchacích ciest alebo sa zhoršil kardiopulmonálny stav, radšej svoju operáciu preobjednajte

Rizika anestézie a štatistické údaje  o frekvencií výskytu:

Príloha záznamu o poučení a informovaný súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Najčastejšie anestéziologické komplikácie:

A: pri celkovej anestézii (CA) B: pri regionálnej anestézii (RA)
Zastavenie srdca
– 1:10000-20000 (CA)

Reinfarkt myokardu
– 1:20 (0-3 mesiace po IM)
– 1:40 (4-6 mesiace po IM)

Respiračné komplikácie:
– aspirácia počas CA 1:3000
– obtiažna intubácia 1:50
– zlyhanie intubácie 1:500
– zlyhanie intubácie a ventilácie 1:5000

Ospalosť 1:2

Závrate 1:5

Bolesti hlavy 1:5

Cievna mozgová príhoda (CMP)
– 1:50 ak už raz prekonal CMP
– 1:100 vo všeobecnej chirurgii
– 1:20 v chirurgii hlavy a krku
– 1:700 v ostatnej populácii

Karotická endarterektómia (CMP+úmrtie)
– 1:15 ak symptomatická
– 1:25 ak asymptomatická

CMP s následkami+úmrtie 1:50

Bdelosť
– s bolesťou 1:3000
– bez bolestí 1:300

Totálna intravenózna anestézia 1:500

Anafylaxia 1:10 000

Hluchota
– idiopatická (po CA) 1:10 000
– prechodná po spinálnej anestézii 1:7

Strata zraku
– 1:125000
– 1:100 (kardiochirurgia)

Pooperačná nauzea a vracanie 1:4

Bolesť v hrdle
– 1:2 po endotracheálnej intubácii
– 1:5 po laryngeálnej maske
– 1:10 po tvárovej maske

Poškodenie zubov
– vyžadujúce ošetrenie 1:5000
– všetky poškodenia zubov 1:100
– všetky poranenia ústnej dutiny 1:20

Poranenia periférnych nervov v celkovej anestézii
– 1:300 ulnárna neuropatia
– 1:1000 ostatné nervy

Tromboflebitída
– 1-2:20 (hydrofilné roztoky),
– 1:4 (propylen-glykol based)

Komplikácie kanylácie tepny (1:100)

Punkcia tepny počas kanylácie v. jugularis int. 1:35 a v.subclavia 1:200.

Trvale poškodenie nervov
– subarachnoidálna anestézia 1-3:10000
– epidurálny blok 0,3-10:10000
– blok periférnych nervov 1:5000

Epidurálny hematóm
– 1:150000 epidurálna anestézia
– 1:200000 spinálna anestézia

Prechodne nervové komplikácie
– 1:1000-10000 epidurálna anestézia
– 1:200000 spinálna anestézia

Zastavenie srdca
– 1:1500 spinálna anestézia
– 1:3000 lokálna anestézia
– 1:10000 epidurálna anestézia
– 1:10000 regionálne bloky

Postpunkčné bolesti hlavy 1:100

Bolesti chrbta (1 hodinová operácia 20%,
4 hodinová operácia 50%)

Dysfunkcia močového mechúra 1:50
Pneumothorax 1:50

Systémová toxicita lokálnych anestetík
– 1:10000 epidurál
– 1:1500 regionálne bloky

Kŕče
– 1:4000 (IVRA – Bierov blok)
– 1:500 (plex. brachialis).

Výkony anestéziologickej ambulancie – počet vyšetrení:

ROK 2011:                                                                         ROK 2012:

4554                                                                                     4578