Pediatrické oddelenie s JIS

História

Detské oddelenie

História detského oddelenia v Poprade sa začína písať v roku 1950. V priestoroch bývalého interného oddelenia v Spišskej Sobote a neskôr infekčného oddelenia sa vyčleňujú prvé izby pre novovzniknuté oddelenie. Post prvého primára detského oddelenia po výberovom konaní obsadzuje MUDr. Pavel Kňazovický 25.8.1950. Začína pracovať v neľahkých podmienkach. Chýba mu vysokoškolský aj stredoškolský zdravotnícky personál. Školí v ošetrovateľskej starostlivosti rádové sestry zo Spišskej Soboty a neskôr sestry z detských jasieľ. Trápia ho časté úmrtia na detskú mozgovú obrnu, záškrt, osýpky. Do roka za pánom primárom prichádza jeho manželka Oľga, ktorá dovtedy pracovala na internom oddelení a neskôr sa pripravuje na atestáciu z pediatrie. Základným krédom práce primára Kňazovického je boj s detskými infekčnými chorobami a snaha znížiť vysokú dojčenskú úmrtnosť. Na vedúcom poste v pediatrickej starostlivosti okresu zotrváva do 29.12.1978.

15.1.1979 prichádza do podtatranskej oblasti primár MUDr. RNDr. Štefan Rosipal. Mladý ambiciózny lekár začína systematicky budovať pediatriu v našom regióne. V 80-tych a 90-tych rokoch sa završuje budovanie siete pediatrických obvodov, mladí pediatri na detskom oddelení po zvládnutí základnej atestácie v odbore sú zaraďovaní na nadstavbové špecializácie, ktoré úspešne zvládajú. Práca na detskom oddelení sa rozširuje o detskú neurológiu, kardiológiu, endokrinológiu, gastroenterológiu, hematológiu, onkológiu, nefrológiu, pneumológiu, dermatovenerológiu, alergológiu, reumatológiu. V priestoroch detskej polikliniky a v konziliárnych službách detského oddelenia pracuje atestovaný detský oftalmológ.
Spomenieme aspoň časť projektov primára MUDr. RNDr. Štefana Rosipala: trojročná výskumná úloha Spôsob výživy prematúrnych novorodencov, Využitie biotechnológii, Fortifikácia materského mlieka lyofilizovaným materským mliekom, Skríning cholesterolémie – prevencia kardiovaskulárnych ochorení, Jodidová štúdia nezrelých novorodencov. Na čele detského oddelenia bol do 31.3.2005.

Významným medzníkom v neonatologickej starostlivosti je pôsobenie MUDr. Josefa Čulíka. V jeho osobe sa spája vynikajúci lekár a vedec zároveň. Spomeniem aspoň časť jeho projektov: Projekt racionálnej výživy novorodenca a matky, Banka ženského mlieka nového typu – pasterizácia a lyofilizácia , hyperimúnne kolostrum, bezlaktózové mlieko, Poradňa pre výživu novorodencov, Výskum biostimulačných faktorov, Resuscitácia novorodenca, Prístroj na exangvinančnú transfúziu, Vývin pomôcok k dojčeniu, spracovávaniu ženského mlieka, Prvá štúdia očkovania rómskych novorodencov proti hepatitíde B, zavádzanie skríningu na metabolické poruchy…

V roku 1975 vzniká u nás Banka ženského mlieka nového typu. 1.9.1982 sa z Kežmarku sťahuje do Popradu nedonosenecké oddelenie. V roku 1983 na novorodeneckom oddelení vzniká rooming in. V roku 1992 je popradské pracovisko školiteľom Hope programu resuscitácie novorodencov. V roku 1996 odborným usmernením MZ SR je uznaná starostlivosť III.b. Spádovou oblasťou sú okresy KK, SĽ, LE, pod 1 500g a na ventilačnú liečbu aj okresy SNP a Krompachy. 11.6.1996 Nemocnica získava titul BFHI (Nemocnica priateľská deťom). Od roku 1999 sa postupne zavádzajú skríningové vyšetrenia všetkých novorodencov na VVA srdca, LCC, DMP, kongenitálnej katarakty a skríningové vyšetrenia sluchu pomocou otoakustických emisií.

Od januára 2005 začína postupná privatizácia detských odborných ambulancií. Privatizovaní odborní lekári naďalej spolupracujú s detským oddelením.

Od 29.7.2005 do 30.09.2009 pracovala ako primárka detského oddelenia NsP v Poprade MUDr. Helena Papcúnová.

Od 01.10.2009 do 31.12.2023 ako primárka detského oddelenia Nemocnice Poprad, a.s. pôsobila MUDr. Beáta Šoltýsová.

Od 15.11.2010 do 10.2.2017 bola zriadená 4. KDaD LF SZU v Poprade (klinika detí a dorastu).

V súčasnosti je primárom pediatrického oddelenia MUDr. Peter Repko.


Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie – súčasť GPO v Pôrodnici v Spišskej Sobote MUDr. Sas
r.1974 v NsP Poprad Banícka-pod org.vedením GPO, metodickým vedením Dets.odd.
r.1975 Banka ženského mlieka nového typu
r.1982 súčasťou detského oddelenia sa stáva Nedonosenecké oddelenie. Transport novorodencov na seba / 1.IX:/
r.1983 – rooming in – hospitalizácia matka a dieťa, podpora dojčenia. Banka materinského mlieka. Projekt racionálnej výživy pre matku a dieťa, Poradňa pre dojčenie – horúca linka, Spolupráca s dobrovoľnými skupinami žien.
r. 1992 – PP Školiteľ HOPE – program resuscitácie novorodencov. USG skríning VVA obličiek a CNS všetkých novorodencov
r.1996 – Uznaná starostlivosť III.b /JIRS 3 JIS 4 IM 14 / Odborné usmernenie MZ SR č. 1775/1996-A zo dňa 19.8.1996 / spádovbá oblasť KK, SĽ, LE a pod 1500g al. na UPV Kro, SNV /
r. 1996 11. júna Nemocnica získala titul BFHI /Nemocnica priateľská deťom/
r. 1999 USG skríning VVA srdca všetkých novorodencov
r. 2000 skríning LCC
r. 2004 skríning DMP : PKU,CAH,SKH
r. 2005 skríning.kong. katarakty + OP všetkých novorodencov od 27.1.2005
r. 2006 skríning porúch sluchu OAE u všetkých novorodencov od 1.6.2006
r. 2009 skríning CF / cystickej fibrózy/