JZS v odbore oftalmológia (očné)

Personál

Primár:
 
MUDr. Mária Michalková
V roku 1988 ukončené vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, od 01.05.1989 pracuje na očnom oddelení v Poprade, ako sekundárny lekár. V roku 1993 atestácia z oftalmológie 1. stupňa, v roku 1999 atestácia z oftalmológie 2. stupňa. Školenia a kurzy z mikrochirurgie a traumatológie oka. Od roku 1996 pracuje na očnom oddelení ako zástupca primára, od 01.04.2006 poverená vedením očného oddelenia a od 20.09.2006 menovaná ako primár očného oddelenia. Je členkou SLS, SOS a Sekcie pre refrakčnú chirurgiu a chirurgiu katarakty. Opakovane sa zúčastnila aj aktívne celoslovenských kongresov SOS ako aj zahraničných oftalmologických kongresov. Ročne vykoná okolo 1000 operácií sivého zákalu.

Zástupca primára:
 
MUDr. Lívia Javorská, PhD.
 
1993-1999 vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava, od 01.10.1999 interné postgraduálne štúdium v odbore oftalmológia na I. Očnej klinike FN a LF UK Bratislava, zahraničná stáž v roku 2001 Department of Ophthalmology, Toronto General Hospital, v roku 2002 atestácia z oftalmológie 1. stupňa, v roku 2007 špecializačná skúška z oftalmológie. Od 01.10.2002 pracuje na očnom oddelení JZS ako sekundárny lekár a od októbra roku 2006 ako zástupca primára.

Vedúca sestra:
 
Mgr. Anneta Cirjáková
Stredná zdravotnícka škola v Poprade (1980-1984). Od roku 1984 pracovala na detskom oddelení a na chirurgickom oddelení, v roku 2002 nastúpila na očné oddelenie. V roku 2005 ukončila špecializačné štúdium v odbore chirurgia na SZU v Bratislave. V roku 2006 menovaná vedúcou sestrou očného oddelenia. V roku 2006 ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo. V júni 2009 ukončená špecializácia v špecializačnom odbore – Manažment v ošetrovateľstve. V roku 2012 ukončené magisterské štúdium.

Lekári:
 
MUDr. Miroslava Bašistová
 
MUDr. Katarína Hrabovská  
MUDr. Jana Karnišová  
MUDr. Oliver Mišík
 
MUDr. Alena Kučerová  
MUDr. Monika Mrázová
 
MUDr. Martin Petrek  
MUDr. Ivana Strachanová  
MUDr. Alica Kisková Šutá