Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Denný režim

Vzhľadom na povahu ochorení pacientov a rôznorodé zameranie činnosti je denný režim špecificky usporiadaný s ohľadom na prevádzku operačných, neoperačných oddelení a diagnostických pracovísk nemocnice. Okrem ambulancií, všetky ostatné prevádzky pracujú nepretržite 24 hodín denne.

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14.00 – 16.00
sobota, nedeľa, sviatky 14.00 – 16.00

Návštevy na OAIM

Pravidlá pre návštevy na OAIM sa líšia od pravidiel, ktoré platia na iných nemocničných oddeleniach. OAIM hospitalizuje pacientov u ktorých hrozí zlyhanie základných životných funkcií, alebo už zlyhali.  Za dodržanie hygienicko – epidemiologického režimu zodpovedá ošetrujúca sestra Vášho príbuzného. Tento režim je oproti štandardným oddeleniam sprísnený, pretože väčšinou ide o pacientov v bezvedomí, v kritickom stave, s ťažkými poruchami imunity. Sú zaintubovaní a napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Najčastejším vektorom prenosu infekcie sú špinavé ruky, preto Vás žiadame, aby ste si pred návštevou a  po návšteve umyli a dezinfikovali ruky vo filtri pri vstupe na oddelenie, utreli si ruky do jednorázovej utierky a používali ochranný plášť, ktorý je zavesený na vešiaku pri umývadle a  návleky na obuv. Dávkovače dezinfekčného mydla a dezinfekčného roztoku sú nainštalované nad umývadlom. Dezinfekčný roztok je potrebné vtrieť do rúk a nechať zaschnúť.

Na návštevu sa hláste cez interkom pri dverách na oddelenie, dvere Vám otvorí službukonajúca sestra a príde po Vás do filtra.

Ak ste chorí (najmä respiračné ochorenia, ktoré sa šíria vzdušnou cestou) návštevu radšej odložte a neohrozujte vášho príbuzného potenciálnou infekciou. To isté platí, ak máte hnisavé ochorenia  kože na viditeľných častiach tela. Nezabudnite – najdôležitejšia je hygiena rúk!

Umožňujeme na žiadosť pacienta alebo jeho rodiny potrebné náboženské úkony a návštevu duchovného pri dodržaní pokynov ošetrujúcej sestry.

Návštevy prosíme skrátiť na nevyhnutnú dobu (10 -15 minút) a realizovať zásadne v návštevných hodinách – tie umožňujú návštevy prakticky 7 dní v týždni.. Celosvetový trend je urobiť aj z OAIM otvorené  oddelenie „open department”. Ak je pacient v bezvedomí, návšteva neplní svoj účel. Ak je pacient v „umelom spánku” –  v analgosedácií, prosíme Vás, nebuďte nám pacientov. Výnimkou na dlhšie návštevy je edukácia príbuzných  pri prechode na domácu umelú pľúcnu ventiláciu alebo ak Vás vyzveme, aby ste stimulovali pacienta.

Ak Vás ošetrujúci personál vyzve, aby ste ukončili návštevu, prosíme Vás, vyhovte im. Niektoré lekárske výkony nie sú určené pre laické oči alebo reakcie pacienta môžu byť vnímané príbuznými neadekvátne. Neordinujte a prosím „nešikanujte” ošetrujúce sestry. Pokiaľ viete a chcete pomáhať pri ošetrovaní svojho príbuzného, rešpektuje pokyny sestry.

Obmedzte podľa možnosti priamy kontakt s pacientom.  Mnohí z Vás sú pri návšteve neistí a nevedia, ako sa majú chovať. Rešpektujte prosím aj príbuzných iných pacientov. Ak ste si v niečom neistí, poraďte sa s ošetrujúcou sestrou – tá je v tejto chvíli „najbližšie stojaci človek” a pacient je odkázaný vo všetkých základných potrebách na ošetrujúcej sestre. Nedajte sa vyviesť z rovnováhy, že Váš príbuzný nemôže hovoriť a ani nereaguje na Vaše slová. Dôležitá je Vaša prítomnosť, stisk ruky. Vaše slová môžu posilniť chorého a znížiť jeho úzkosť.

Aj pri vysokom ošetrovacom štandarde, polohovaní pacienta každé 2 hodiny, niekedy sa nedá zabrániť vzniku dekubitov, aj napriek tomu, že používame štandardne aktívne antidekubitové matrace.

O stave pacientov sa informujte vždy u ošetrujúceho lekára Vášho príbuzného. Informácie u primára oddelenia prosíme v termíne od 15:00 – 15:30 hod. Nedožadujte sa informácií od zdravotných sestier . Informácie telefonicky neposkytujeme (informácie o zdravotnom stave sú citlivé údaje, nikdy nevieme, kto vlastne telefonuje). Ak by ste mali doplňujúce otázky o zdravotnom stave, ošetrujúci lekári Vám radi poskytnú potrebné informácie.