NEMOCNICA POPRAD PREŠLA NA ELEKTRONICKÝ SYSTÉM HLÁSENIA O NARODENÍ DIEŤAŤA

Nemocnica Poprad implementovala riešenia súvisiace so zmenou/prechodom hlásenia o narodení dieťaťa do elektronickej formy.  

Narodenie dieťaťa

Funkcionality týkajúce sa životnej situácie narodenia dieťaťa prinášajú zjednodušenie pre rodičov dieťaťa a tiež pre lekárov, elektronizácia hlásenia o narodení, zápis potvrdenia pre príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom ezdravia a nahlásenie dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencom.

Hlásenie o narodení dieťaťa

Najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa je nemocnica (pôrodnica) povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS).

NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík, na základe čoho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list. Po spracovaní odošle matrika elektronicky hlásenie o narodení do Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) kvôli štatistickému zisťovaniu. 

Elektronizáciou hlásení o narodení sa výrazne zníži obeh papierových dokumentov a skráti čas potrebný pre vystavenie rodného listu dieťaťa. 

Príspevok pri narodení

Ošetrujúci lekár v pôrodnici zapíše pri prepustení matky po pôrode do ezdravia lekársku prepúšťaciu správu, v ktorej uvedie aj údaje potrebné pre schválenie príspevku pri narodení dieťaťa. Tieto údaje môže zapísať do ezdravia aj gynekológ v rámci záznamu z odborného vyšetrenia.

Dôvod zápisu údajov do ezdravia

Prostredníctvom údajov zapísaných lekárom v systéme ezdravie si úrad práce overuje splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení. Matka tak nemusí predkladať papierové potvrdenie od svojho gynekológa.  

Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Lekár pediater oznamuje NCZI uzatvorené dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi jednoducho prostredníctvom stručného webového formuláru.

Dôvod oznámenia uzatvorenej dohody o poskytovaní ZS

Uzatvorenie dohody o poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencovi je jednou z podmienok pre schválenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Existenciu uzatvorenej dohody si overuje príslušný úrad práce elektronicky prostredníctvom NCZI. Matka dieťaťa tak nemusí predkladať papierové potvrdenie od pediatra.

Lekár pediater je preto povinný pre deti narodené od 1. 4. 2022 oznamovať NCZI v elektronickej podobe údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi najneskôr do siedmich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z.).

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/narodenie-dietata