Klinická mikrobiológia

História

Zakladateľ: MUDr. Eugen JAROSSI

17.02.1953 – daný súhlas k zriadeniu SHSu s laboratórnou činnosťou (uznesenie Kolégia povereníka zdravotníctva)

01.11.1953 – začiatok prevádzky mikrobiologického laboratória.

Od 1.7.1996 delimitácia – oddelenie je súčasťou SVaLZ NsP Poprad

Od 02 / 2011 začiatok činnosti v novoupravených priestoroch Nemocnice Poprad, a.s.

Od 1.7.1996 – 31.5.2019 – primárom oddelenia bola MUDr. Irena Petríková

Činnosť:

Od vyšetrenia osôb na bacilonosičstvo Salmonela typhi vývojom vyšetrovacích metód  až po dnešnú paletu vyšetrení.