Rádiológia

História

História rádiologického oddelenia Nemocnice Poprad, a.s.:

 • 1975 bolo otvorenie RTG oddelenia v nemocnici v Poprade.
 • 1975 primár RTG oddelenia MUDr. Mária Ulbrichtová.
 • 1975 na RTG oddelení v Poprade sa vytvorilo angiografické pracovisko, vybavené rtg prístrojom TRIDOROS 5S.
 • 1977 otvorené pracovisko s MULTIPLANIGRAFOM s KEFALOGRAFOM. Začali sa robiť mozgové angiografie, pneumoencefalografie (PEG) a perimyelografie (PMG).
 • 1980 primár RTG oddelenia MUDr. Peter Slamka.
 • 1986 primár RTG oddelenia MUDr. Robert Holečko.
 • 1991 bolo otvorené pracovisko počítačovej tomografie (CT) SOMATOM HiQ Siemens.
 • 1996 bolo zriadené „MAMOGRAFICKÉ PRACOVISKO” mamograf MAMOMAT 300.
 • 2001 bol dodaný nový mamograf MAMMOMAT 3000 Nova, s možnosťou stereotaxie.
 • 2002 bol inštalovaný celotelový, špirálový, dvojvrstvový počítačový tomograf (CT) EMOTION Duo firmy Siemens.
 • 2005 mamografické pracovisko získalo certifikát kvality v rádiológii.
 • jún 2007 primár RTG oddelenia MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA.
 • september 2007 súčasťou Rádiologického oddelenia Nemocnice Poprad, a.s. sa stáva oddelenie Nukleárnej medicíny.
 • január 2008 prechod Nemocnice Poprad, a.s. na bezfilmovú rtg dokumentáciu, zavedenie PACSu na CT pracovisku.
 • január 2008 zakúpenie nového ultrazvukového prístroja MyLab 70.

 • január 2008 otvorenie pracoviska denzitometrie s celotelovým denzitometrom Hologic, spolupráca s MUDr. Vaňugom v Ľubochni pri liečbe osteoporózy. Vyšetrovanie viscerálneho tuku.

denz

 • január 2008 zakúpenie nového skiagrafického rtg zariadenia EMD Technologies.
 • február 2008 zavedenie prvého ezofageálneho stentu v Nemocnici Poprad, a.s.
 • apríl 2008 zavedenie Danišovho stentu na liečbu akútneho krvácania z ezofageálnych varixov, prvého na Slovensku!
 • august 2008 zakúpenie čítačky pre mamografiu, prechod na bezfilmovú MMG dokumentáciu.
 • september 2008 Minister zdravotníctva Richard Raši sa zúčastnil na otvorení zrekonštruovaného rádiologického pracoviska s novoinštalovanou multifunkčnou sklopnou stenou Multidiagnost ELEVA v Nemocnici Poprad, a.s. Ide o prvú inštaláciu takéhoto typu zariadenia na Slovensku.

 • septeber 2008 zavedenie intervenčných výkonov pod CT kontrolou periradikulárna terapia.
 • október 2008 zakúpenie nového skiagrafického rtg zariadenia RDG EDITOR Hfe 501.
 • október 2008 bola rádiologickému pracovisku Nemocnice Poprad, a. s. slávnostne udelená akreditácia pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) pre intervenčnú rádiológiu.

 • marec 2009 obnovenie angiografických vyšetrení dolných končatín, mozgu, brušných orgánov a iné.
 • apríl 2009 zakúpenie čítačky na rtg polikliniku a prechod oddelenia na bezfilmovú rtg dokumentáciu (na 98%,  filmová dokumentácia pri snímkovaní jednotlivých zubov).
 • apríl 2009 zavedenie rektálneho stentu.
 • september 2009 zmena názvu oddelenia na Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny.
 • september 2009 zakúpenie ozónoterapeutického prístroja a zavedenie viacerých terapeutických metód s použitím ozónu.
 • v októbri 2009 sa pod záštitou Doc. MUDr. Petra Bořutu, CSc., mim. prof. a MUDr. Ivana Vuleva, PhD., hlavného odborníka pre rádiológiu organizoval 0 ročník Podtatranského rádiologického dňa .

 • november 2009 uskutočnená prvá perkutánna vertebroplatika
 • august 2010 core-cut biopsia parenchýmových orgánov dutiny brušnej pod CT kontrolou
 • september 2010 core-cut biopsia prsníka pod USG kontrolou
 • október 2010 zavedenie nových intervenčných výkonov PTA (perkutánna transluminálna angioplastika), PTC (perkutánna transhepatálna cholangiografia), PTD (perkutánna transhepatálna drenáž), implantácia biliárnych stentov
 • december 2010 zakúpenie nových digitálnych kaziet firmy Fuji určené pre snímkovanie detských pacientov, výhodou je zníženie radiačnej záťaže
 • marec 2011 oddelenie rozšírilo spektrum intervenčných výkonov o mechanickú trombektómiu, s využitím trombektomického katétrového systému Rotarex S, výhoda tohto systému spočíva v mechanickom spriechodnení ciev. Pacient nemusí podstupovať ťažký chirurgický výkon, event. až amputáciu dolnej končatiny. Za prítomnosti a odborného vedenia primára MUDr. Ľubomíra Špaka z VÚSCH Košice primár MUDr. Ľudovít Chalányi realizoval prvú mechanickú trombektómiu uzavretej stehennej cievy na ľavej dolnej končatine (a. femoralis superficialis l. sin). Povrchovú stehennú cievu sa podarilo spriechodniť, drobné zúženia stehennej a kolennej cievy sa podarili rozšíriť PTA balónikom. Nemocnica Poprad, a.s. patrí k jednému zo štyroch zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska (VÚSCH Košice, SÚSCH Banská Bystrica, RDG klinika FN Martin), ktoré vykonávajú tento typ výkonu
 • 28. októbra 2011 sa uskutočnil PODTATRANSKÝ RÁDIOLOGICKÝ DEŇ, organizovaný Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie a oddelením nukleárnej medicíny, akreditované pracovisko SZU pre intervenčnú rádiológiu. Na sérií prednášok sa aktívne zúčastnili aj kolegovia z iných významných pracovísk MUDr. Katarína Kriegerová (VÚSCH Košice), MUDr. Ján Kodaj (ÚVN Ružomberok), doc. RNDr. K. Volenec (ELLA Hradec Králové, CZ)
  • november 2011 zakúpenie nového prístroja MDCT PHILIPS Ingenuity, prvý pristroj v takejto kvalite a softvérovým vybavením na Slovensku, k základným výhodám pre našich klientov je predovšetkým zníženie radiačnej záťaže, rýchlejší priebeh vyšetrenia, väčšia výťažnosť z vyšetrenia, zlepšenie celkového komfortu pre pacienta

mdct

 • 23. októbra 2012 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie novej prístavby a zrekonštruovaných priestorov Nemocnice Poprad, a. s. za účasti ministerky zdravotníctva SR JUDr. Zuzany Zvolenskej a generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s. MUDr. Jozefa Tekáča
 • 19. novembra 2012 sa zaviedla terapia RFA – rádiofrekvenčná ablácia. Je to terapeutická metóda pri liečbe niektorých ochorení pečene (nádorové postihnutie pečene, MTS do pečene pri inom onkologickom ochorení)
 • december 2012 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie má nové priestory, všetky dostupné vyšetrovacie modality sú zhromaždené na jednom poschodí
 • 15.5.2018 primár oddelenia rádiológie MUDr. Michal Heržák.