Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

OAKJ

vedúci lekár:

MUDr. Andrea Olejníková

Lokalizácia: lôžková časť – 2. poschodie, vľavo

Oddelenie arytmií a koronárnej jednotky poskytuje 7 moderných centrálne monitorovaných intenzivistických lôžok – s monitorovaním EKG, krvného tlaku, dychovej frekvencie, saturácie 02, centrálneho venózneho tlaku, s okamžitou možnosťou zahájenia kardio – pulmo – cerebrálnej resuscitácie.
Poskytuje intenzívnu starostlivosť o pacientov s akútnymi a náhle zhoršenými chronickými kardiovaskulárnymi ochoreniami ohrozujúcimi život:

 • s akútnym koronárnym syndrómom(infarkt myokardu),
 • s akútnym a chronickým srdcovým zlyhávaním,
 • s poruchami srdcového rytmu,
 • so závažnou embolizáciou do pľúc.

Okrem základnej starostlivosti sa na OAKJ realizuje aj

 • dočasná externá transtorakálna a transvenózna kardiostimulácia,
 • zavádzanie centrálnych žilových katétrov,
 • echokardiografické vyšetrenie pri lôžku,
 • vyšetrenie transezofágovej stimulácie predsiení,
 • plánovaná elektrická kardioverzia.

V nadväznosti na diagnostiku ochorení týchto pacientov sa realizuje na ambulancii funkčnej diagnostiky:

 • 24 hodinové monitorovanie EKG podľa Holtera,
 • 24 hodinové monitorovanie TK,
 • záťažová ergometria.

Oddelenie je personálne zabezpečené kardiológom, 2 sestrami v nepretržitej službe a pomocným zdravotným personálom.

Prístrojové vybavenie:

 • centrála pre monitorovanie pacientov
 • kardiostimulačná jednotka
 • defibrilátory,
 • odsávačky,
 • injektomaty,
 • infúzne pumpy.