Pracovná zdravotná služba

Čo poskytujeme

Vo vzťahu k práci

  • zisťujeme nebezpečenstvá
  • hodnotíme zdravotné riziká
  • dohliadame na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok
  • poskytujeme poradenstvá zamestnávateľovi i zamestnancom
  • zabezpečujeme pravidelné školenia a odborný výcvik zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
  • spolupracujeme pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného
    ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie
  • lekárske preventívne prehliadky

letak-pzs