Prvá mechanická trombektómia v Nemocnici Poprad, a.s.

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiologie (ODIR) rozšírilo spektrum intervenčných výkonov o mechanickú trombektómiu, s využitím trombektomického katétrového systému Rotarex S. Unikátnosť tohto systému spočíva v mechanickom spriechodnení ciev, pacient tak nemusí podstupovať ťažký chirurgický výkon, event. až amputáciu dolnej končatiny.

Za prítomnosti a odborného vedenia primára MUDr. Ľubomíra Špaka z VÚSCH Košice, primár ODIR MUDr. Ľudovít Chalányi 17.3.2011 realizoval prvú mechanickú trombektómiu uzavretej stehennej cievy na ľavej dolnej končatine(a. femoralis superficialis l. sin). Povrchovú stehennú cievu sa podarila spriechodniť, drobné zúženia stehennej a kolennej cievy sa podarili rozšíriť PTA balónikom.

Nemocnica Poprad, a.s. patrí k jednému zo štyroch zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska (VÚSCH Košice, SÚSCH Banská Bystrica, RDG klinika FN Martin), ktoré vykonávajú tento typ výkonu.

stav pred výkonom stav po výkone
stav pred výkonom
stav po výkone