Akcionári

V súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 20.02.2006 vznikla transformáciou štátnej príspevkovej organizácie:

Nemocnica s poliklinikou Poprad,

so sídlom Banícka 803/28,

058 45 Poprad,

IČO: 00 610 836

obchodná spoločnosť

Nemocnica Poprad, a.s.,

so sídlom Banícka 803/28,

058 45 Poprad,

IČO: 36513 458.

Zakladateľom a jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s., je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spoločnosť je akciovou spoločnosťou so 100% účasťou štátu.