Nadácia Nádej pre vaše zdravie

Nadácia Nádej pre vaše zdravie založená Nemocnicou Poprad, a. s., vznikla dňa 15.10.2008 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/912. Štatutárny orgán: MUDr. Tomáš Francisty – správca nadácie. Účelom nadácie je podporovať a propagovať najmä:

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, c) ochrana a tvorba životného prostredia, d) zachovanie prírodných hodnôt, e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia, f) ochrana práv detí a mládeže, g) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania, h) podpora a rozvoj telovýchovy a športu, i) zlepšenie kvality života na Slovensku, j) individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.


Náš projekt: Podpora skvalitnenia a profesionalizácie práce nadácie NpVZ

 

esf sia