Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 – aktualizácia

Aktuálne informácie o prihlasovaní na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Telefonický kontakt:  052/7125 353

Ordinačné hodiny pre očkovanie:
Pondelok (okrem sviatkov)

Utorok (okrem sviatkov)

každá STREDA v nepárny týždeň

 13.00 – 14.00 hod. ( Comirnaty Children, deti 5 – 17)

 13.00 – 14.00 hod. ( 3. a 4. dávka Comirnaty Omicron Ba4-5, dospelí 18+)

 13.00 – 14.00 hod. ( 1. a 2. dávka Comirnaty, dospelí 18+)

VO ŠTVRTOK A PIATOK, ako aj STREDY v párnych týždňoch NEOČKUJEME! Prvý týždeň v mesiaci apríl/2023 od 03.04.2023 do 09.04.2023 NEOČKUJEME!

Prihlasujte sa cez stránku nemocnicapp.sk, následne sa objednáte cez menu v červenom OBJEDNAŤ SA NA VYŠETRENIE, potom si vyberiete pracovisko označené ako COVID vakcinácia a riadite sa pridanými pokynmi. 

 

Gravidita, dojčenie a očkovanie proti COVID-19

Príchod vakcín proti COVID-19 mení pozitívne boj s pandémiou, čo dokazujú údaje z Izraela alebo Veľkej Británie, či iných krajín. Výsledky publikovaných klinických štúdií podporujú aj pozorovania z reálnej praxe. V súvislosti s očkovaním proti COVID-19 vzniká v klinickej praxi viacero špecifických situácií, medzi ktoré patrí aj otázka očkovania u tehotných a dojčiacich žien. 
Gravidita, dojčenie a očkovanie proti COVID-19.pdf

 

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj, (po zadaní rodného čísla sa automaticky pridelí voľba pohlavia Muž/Žena),
 • názov poisťovne (ak registrujúci nemá poistenie, vyberá položku „Iné“),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa, zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Postup pred očkovaním:

 • prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
 • identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti (prečítajte si, aké doklady sú potrebné pre jednotlivé prípady poistencov).

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

 Aktuálne Informácie k prihlasovaniu na očkovanie proti COVID-19

 • Objednajte sa cez  nemocnicapp.sk, OBJEDNAŤ SA NA VYŠETRENIE, COVID vakcinácia.
 • Pred očkovaním môžete jesť a piť iba nealkoholické nápoje.
 • Príjem alkoholických nápojov obmedzte niekoľko dní pred aj po očkovaní.
 • Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani domácej izolácii.
 • Pred očkovaním nie je potrebné si robiť test na COVID-19, ani test na protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Užite svoje lieky bežne ako inokedy.
 • Ak si žena nie je istá tehotenstvom, je potrebné si urobiť tehotenský test.
 • V prípade, že ste absolvovali v nedávnej dobe očkovanie proti inému ochoreniu (napr. chrípka, tetanus, hepatitída B, pneumokoky a iné), je potrebné dodržať odstup medzi očkovaniami minimálne 14 dní.
 • Zvoľte vhodné oblečenie, napr. tričko alebo blúzku s krátkym rukávom (uľahčí nám to očkovanie).
 • Vyplňte – Dotazník pred očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a Informovaný súhlas s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Pre urýchlenie registrácie a plynulý priebeh procesu očkovania, prosíme, aby ste si, pokiaľ je to možné, dotazník aj informovaný súhlas vytlačili a vypísali doma.

Ako sa dostanem na očkovacie miesto?

 • Očkovanie realizujeme v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Dany Smolárovej. Ambulancia sa nachádza v areáli nemocnice, v budove kožného stacionára (pri zadnom plote, oproti ZŠ Francisciho) na 2. poschodí. 

Čo sa deje v očkovacom centre?

 • Po príchode skontrolujeme, či ste zaregistrovaný na uvedený dátum a čas v obdržanej SMS na vami zadané telefónne číslo.
 • Na základe vami vypísaného Dotazníka pred očkovaním na ochorenie COVID-19, skontrolujeme, či vás môžeme vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať. Ak nie, očkovať vás nebudeme.
 • Zaregistrujeme vás a vystavíme vám potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.
 • Priebeh samotného očkovania: po vydezinfikovaní oblasti ramena vám tenkou ihlou podáme do ramenného svalu  očkovaciu látku, miesto vpichu prelepíme.

Čo robiť po očkovaní?

 • Po očkovaní sa zotrváte 15 minút vo vyhradenom priestore. Ak ste v minulosti prekonali anafylaktickú reakciu, pre vašu bezpečnosť vám pred samotným očkovaním zavedieme žilovú kanylu a po očkovaní zotrváte vo vyhradenom priestore 30 minút. Po tomto čase vám kanylu odstránime.
 • Po uvedenom časovom limite môžete opustiť priestory. 

Aj po očkovaní naďalej dodržiavajte nariadené hygienicko-epidemiologické nariadenia.

 

Čo môžem očakávať po očkovaní?

 • V uvedenej brožúrke – ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ PO VAŠOM OČKOVANÍ PROTI COVID-19 (Informácie pre ľudí o očkovaní vakcínou proti COVID-19) – si prečítajte odpovede na najviac kladené otázky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19.
 • V prípade akejkoľvek nežiaducej príhody, ktorú po očkovaní spozorujete, túto udalosť ihneď oznámte svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ju vyhodnotí a odporučí ďalší postup a udalosť zahlási na Štátny úrad pre kontrolu liečiv.

Ďalšie informácie sú dostupné na uvedených internetových stránkach:

https://covidforms.nczisk.sk
https://www.sukl.sk/

https://korona.gov.sk/
https://www.health.gov.sk/
https://www.uvzsr.sk/


Informácie o očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta (+ zákonný zástupca)

Dotazník pred očkovaním

Informácie o spracovaní osobných údajov pri očkovaní

Comirnaty-Písomná informácia pre užívateľa

96 Vyhláška MZ SR určovanie poradia očkovania proti COVID-19 od 8.3.2021

161 Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2021 Z. z., určovanie poradia očkovania proti COVID-19 od 1.5.2021

232 VYHLÁŠKA MZ SR zo 4. júna 2021, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z..pdf