Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 – aktualizácia

Aktuálne informácie (aktualizácia 29.3. 2021)

1. Kto sa môže aktuálne online prihlásiť na očkovanie proti COVID-19?

Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne. Neskôr bude otvorená priama registrácia na očkovanie. Od 28.3.2021 platia nové zmeny v očkovaní. Osoby s vekom nad 60 rokov budú mať na výber len vakcinačné miesta, ktoré disponujú typom vakcín Pfizer a Moderna. 

Už sa nemusíte ponáhľať pri registrovaní na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. O pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie. Termíny sú prideľované podľa veku.

Centrálny prihlasovací portál korona.gov.sk resp. vakcinacia.nczisk.sk/registracia umožňuje online prihlásenie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 uvedeným osobám:

 • Osoba zo špecializovanej skupiny:
 • zdravotnícky pracovník,
 • študent zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu  s pacientom,
 • zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb,
 • terénny sociálny pracovník,
 • zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
 • zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
 • osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
 • zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
 • príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenený na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
 • príslušník Policajného zboru alebo príslušník Hasičského a záchranného zboru vyčlenený pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.
 • Osoba s vekom najmenej 85 rokov
 • Osoba s vekom od 70 – 84 rokov
 • Osoba s vekom od 60 – 69 rokov
 • Osoba s vekom od 50 – 59 rokov

Online prihlasovanie je cez korona.gov.sk alebo vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Viac informácii na: https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/

2. Priraďovanie typu vakcíny (Pfizer, AstraZeneca)

Aktuálny systém priraďuje vakcíny vzhľadom k veku. Pri prihlasovaní automaticky ponúka občanom s vekom 60 a viac rokov iba miesta, kde sa očkuje s vakcínou Pfizer a Moderna. Naopak občanom s vekom 59 a menej rokov, ponúka systém iba centrá, kde sa očkuje vakcínou AstraZeneca. Občan si teda pri prihlasovaní nemôžu vybrať typ vakcíny, ktorou bude zaočkovaný, tá je pridelaná v závislosti od jeho veku.

Ak chce byť občan s vekom pod 69 rokov zaočkovaný vakcínou  od spoločnosti Pfizer, musí si počkať na otvorenie jeho vekovej skupiny pre očkovanie vakcínou Pfizer. Do náhradníkov taktiež nemôže byť zaradený, nakoľko je pre neho uvoľnená registrácia na online centrálnom prihlasovacom systéme:

3. Prihlasovanie na očkovanie s funkciou „Čakáreň“

Spustením nového registračného formuláru sa mení spôsob prihlasovania. Pribudla pozícia čakateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v „Čakárni“. Občan si môže vybrať viac očkovacích centier v jeho okolí. Po prihlásení mu je pridelený PIN (kód), ktorý obdrží na uvedené kontaktné údaje pri registrácii. PIN kód slúži občanovi na zmeny v systéme (oprava osobných údajov, zrušenie jeho termínu, zmena preferovaných centier vakcinácie). Ak sú v čase prihlasovania voľné miesta na preferované vybrané centrá očkovania, dostane občan ihneď miesto, termín a čas očkovania. Ak nie je voľný termín, je zaradený do „čakárne“ na vybrané centrá očkovania, ktoré preferoval pri prihlasovaní. V prípade, že sa uvoľní termín v niektorom z jeho vybraných centier, systém ho automaticky prihlási. Po zaradení do „čakárne“, ak systém pridelí občanovi termín očkovania, je o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni pred termínom očkovania.

Viac informácii nájdete na: korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren

4. Prihlasovanie na očkovanie bez čakárne

Pri spustení prihlasovania bez čakárne   má  občan možnosť vybrať si z aktuálne dostupných očkovacích miest v okolí, kde môže cestovať. Možnosť výberu dátumu a času v najbližšom dostupnom očkovacom mieste. Môže sa stať aj „čakateľom“ , tzn. zaradiť sa do čakárne ak mu uvedené termíny a očkovacie miesta nevyhovujú.  Občan bude mať možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácií, možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácií na očkovanie, alebo registráciu zrušiť.

5. Identifikácia na mieste očkovania

Na mieste očkovania sa musí každý občan identifikovať preukazom poistenca (očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie) a preukazom totožnosti. Potrebné je skontrolovať vek, či zodpovedá alebo nezodpovedá kategórii obyvateľstva v skupine, ktorá je v čase registrácie spustená alebo skontrolovať či občan patrí medzi špecializovanú skupinu  (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné).

6. Priradenie termínu na druhú dávku

Údaje o zaočkovaní  prvou dávkou odosiela vakcinačné centrum denne. Preto je nevyhnuté pri registrácii nahlásiť aj skontrolovať pravosť a správnosť zadávaných osobných a kontaktných údajov. Na základe odoslaných údajov systém následne zaradí občana na termín na 2. očkovanie. Pre vakcínu Pfizer je to najskôr na 28. deň od prvej dávky. V prípade ak sa občan nebude môcť dostaviť na očkovanie, je v systéme možnosť posunúť jeho termín o niekoľko dní. Po uplynutí zadaného počtu dní systém automaticky bude zaraďovať občana na jeho vybrané preferované miesto a bude mu hľadať voľný termín na 2. dávku očkovania. Ak sa uvoľní resp. otvorí nový termín v niektorom z jeho preferovaných vakcinačných centier, automaticky ho systém  prihlási a odošle mu 2 dni pred termínom SMS a email o mieste, termíne a čase očkovania.

7. Zmena, zrušenie termínu a zmena preferovaného miesta vakcinácie

Zmenu a zrušenie termínu termínu, tak isto úprava  preferovaného miesta očkovania si vie občan zmeniť pomocou zadaného osobného identifikátora (rodné číslo) a  prideleného PIN kódu cez online prihlasovací systém na:

 https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena.

8. Kto môže byť náhradníkom?

Podľa vyhlášky vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať osobe:

Podľa informácii MZSR z dňa 26.3.2021 uverejnený na internetovej stránke MZSR:

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-23-02-2021-ockovanie-nahradnici

 

Náhradníkmi na očkovanie proti COVID-19 môžu byť:

 • ľudia nad 55 rokov,
 • osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo,
 • osoba so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • osoba s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je
  • osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu,
  • osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu 3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu, ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo
  • vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave.

 

Náhradník musí byť schopný prísť po zatelefonovaní do vakcinačného centra do 30 minút!

Telefónny kontakt  0948 / 097 991  slúži na zapísanie sa do zoznamu náhradníkov, volajte prosím vo vyhradenom čase a to od 08.00 – 12.00  hodiny.

Upozorňujeme, že toto číslo neslúži ako infolinka o očkovaní, ani na zmeny a úpravy registrácie, ale výhradne je určené iba na nahlásenie sa do zoznamu náhradníkov!

Náhradníkov určuje vyššie uvedená vyhláška MZSR 96/ 2001 z 8. marca. Občan je povinný sa na mieste preukázať potvrdením od lekára, ale pracovnou zmluvou a tak spĺňa podmienky zaočkovania ako náhradník. Uvedené potvrdenie si ponecháme, aby sme mali  možnosť preukázať oprávnenie Vášho očkovania zo zoznamu náhradníkov.

 

Ak sa občan na mieste nebude vedieť preukázať že je oprávnený byť náhradníkom, zaočkovaný nebude!

Občania, ktorým umožňuje prihlasovací systém korona.gov.sk sa prihlásiť online na očkovanie, nemôžu byť zaradení ako náhradníci na očkovanie!

Zdroj informácii:

https://korona.gov.sk/
https://vakcinacia.nczisk.sk/
https://www.health.gov.sk/Titulka

 Aktuálne Informácie k prihlasovaniu na očkovanie proti COVID-19

 • Objednajte sa cez korona.gov.sk
 • Pred očkovaním môžete jesť a piť iba nealkoholické nápoje.
 • Príjem alkoholických nápojov obmedzte niekoľko dní pred aj po očkovaní.
 • Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani domácej izolácii.
 • Pred očkovaním nie je potrebné si robiť test na COVID-19, ani test na protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Užite svoje lieky bežne ako inokedy.
 • Ak si žena nie je istá tehotenstvom, je potrebné si urobiť tehotenský test.
 • V prípade, že ste absolvovali v nedávnej dobe očkovanie proti inému ochoreniu (napr. chrípka, tetanus, hepatitída B, pneumokoky a iné), je potrebné dodržať odstup medzi očkovaniami minimálne 14 dní.
 • Zvoľte vhodné oblečenie, napr. tričko alebo blúzku s krátkym rukávom (uľahčí nám to očkovanie).
 • Vyplňte – Dotazník pred očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a Informovaný súhlas s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Pre urýchlenie registrácie a plynulý priebeh procesu očkovania, prosíme, aby ste si, pokiaľ je to možné, dotazník aj informovaný súhlas vytlačili a vypísali doma.

Ako sa dostanem na očkovacie miesto?

 • Vstup na očkovacie miesto (vakcinačné centrum) je cez hlavný vchod Nemocnice Poprad, a. s., a následne cez triáž (triedenie).
 • Stačí sledovať informatívne tabule, ktoré Vás zavedú na očkovacie miesto. V danom priestore sa nachádzajú vojaci, ktorí vám pomôžu. Očkovacie centrum je zriadené na -1. poschodí v ambulantnej časti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.
 • Pred vstupom do vakcinačného centra si vydezinfikujte ruky.

  

Čo sa deje v očkovacom centre?

 • Po príchode skontrolujeme, či ste zaregistrovaný na uvedený dátum a čas v obdržanej SMS na vami zadané telefónne číslo pri nahlasovaní cez korona.gov.sk.
 • Skontrolujeme, či patríte medzi priorizované skupiny indikované na očkovanie.
 • Na základe vami vypísaného Dotazníka pred očkovaním na ochorenie COVID-19, skontrolujeme, či vás môžeme vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať. Ak nie, očkovať vás nebudeme.
 • Zaregistrujeme vás a vystavíme vám potvrdenie o prvom očkovaní vakcínou Comirnaty proti ochoreniu COVID-19.
 • Priebeh samotného očkovania: po vydezinfikovaní oblasti ramena vám tenkou ihlou podáme do ramenného svalu 0,3 ml očkovacej látky Comirnaty, miesto vpichu prelepíme.

Čo robiť po očkovaní?

 • Po očkovaní sa zotrváte 15 minút vo vyhradenom priestore. Ak ste v minulosti prekonali anafylaktickú reakciu, pre vašu bezpečnosť vám pred samotným očkovaním zavedieme žilovú kanylu a po očkovaní zotrváte vo vyhradenom priestore 30 minút. Po tomto čase vám kanylu odstránime.
 • Po uvedenom časovom limite môžete opustiť priestory. Sledujte uvedené smerovacie tabule.

Aj po očkovaní naďalej dodržiavajte nariadené hygienicko-epidemiologické nariadenia.

 

Čo môžem očakávať po očkovaní?

 • V uvedenej brožúrke – ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ PO VAŠOM OČKOVANÍ PROTI COVID-19 (Informácie pre ľudí o očkovaní vakcínou proti COVID-19) – si prečítajte odpovede na najviac kladené otázky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19.
 • V prípade akejkoľvek nežiaducej príhody, ktorú po očkovaní spozorujete, túto udalosť ihneď oznámte svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ju vyhodnotí a odporučí ďalší postup a udalosť zahlási na Štátny úrad pre kontrolu liečiv.

Ďalšie informácie sú dostupné na uvedených internetových stránkach:
https://www.sukl.sk/
https://korona.gov.sk/
https://www.health.gov.sk/
https://www.uvzsr.sk/

Ordinačné hodiny Vakcinačného centra:
Pondelok až piatok
(okrem sviatkov)
07.30 – 12.00 hod.
12.00 – 12.30 hod. obedná prestávka
12.30 – 15.00 hod.


Informácie o očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta

Dotazník pred očkovaním

Informácie o spracovaní osobných údajov pri očkovaní

Comirnaty-Písomná informácia pre uživateľa

AstraZeneca – Písomná informácia pre používateľa

Vyhláška MZSR priorizácia skupín od 8.3.2011