Rádiológia

O nás

Primár:  
MUDr. Michal Heržák michal.herzak@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Gabriela Kusková gabriela.kuskova@nemocnicapp.sk

Vedúci rádiologický technik:
 
Bc. František Rosina frantisek.rosina@nemocnicapp.sk
recepcia-odir

Lokalizácia: prízemie novej prístavby Nemocnice Poprad, a.s. (Lôžková časť Nemocnice Poprad, a.s.).

Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

Pracovná doba:
Pondelok – piatok 07:30 – 14:42
Pohotovosť pracovné dni 14:42 – 07:30
Sobota –  Nedeľa, dni pracovného voľna 07:30 – 07:30

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) sa od decembra 2012 nachádza v nových priestoroch Nemocnice Poprad, a.s. na prízemí novej prístavby Nemocnice Poprad, a.s. (Lôžková časť Nemocnice Poprad, a.s.).
Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.
Pracovisko ODIR pracuje s virtuálnym vyvolávacím systémom na obsluhu klientov. Tento systém umožňuje rýchle a bezproblémové, pokojné vybavenie klientov, zaisťuje ľahkú orientáciu na oddelení, zabezpečuje diskrétnosť.

Práca oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení v dospelom veku a detských pacientov. Vykonávame konvenčnú rádiodiagnostiku, vyšetrenia ultrasonografiou, mamografické, mamografické preventívne a mamografické skríningové  vyšetrenia, intervenčné a kontrastné vyšetrenia, denzitometrické a vyšetrenia počítačovou tomografiou CT.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v októbri 2008 zriadila školiace pracovisko.

Rádiologické vykonáva pravidelné kontroly kvality a spĺňa platné normy.

Práva pacientov vyplývajú z príslušných právnych noriem.

Vyšetrenia sa vykonávajú na základe žiadanky k vyšetreniu indikujúcim lekárom. Poskytované nadštandardné vyšetrenia s použitím ionizujúceho žiarenia sa realizujú na základe žiadanky k vyšetreniu od indikujúceho lekára, podľa platnej legislatívy. Nadštandardné služby a iné služby poskytované Nemocnicou Poprad a. s. sú uvedené a účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.

Nadštandardné služby (ceny sú účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.):

Viď cenník Nemocnice Poprad, a.s.

Zamestnanci:
Na pracovisku pracujú lekári so špecializáciou v príslušnom odbore a lekári v predatestačnej príprave. Rádiologickí technici sú podľa platnej legislatívy registrovaní. Zodpovední rádiologickí technici jednotlivých pracovísk absolvovali certifikačné vzdelanie. Na pracovisku pracujú zdravotné sestry, ktoré sú podľa platnej legislatívy registrované.

Žiadanka o rádiodiagnostické vyšetrenie.doc