Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

Manažér ochrany osobných údajov a životného prostredia:
Jana Bočkayová bockayova_06322 jana.bockayova@nemocnicapp.sk
052/ 7125 631

Oddelenie právnych vzťahov a kontroly
Vedúca oddelenia:
JUDr. Lucia Leferovičová lucia.leferovicova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 597

Oddelenie personalistiky, miezd a vzdelávania
Vedúci oddelenia:
Ing. Silvia Paučíková silvia.paucikova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 589

Oddelenie verejného obstarávania a rozvojových projektov
Vedúci oddelenia:
Mgr. Tomáš Lučkai 48314 tomas.luckai@nemocnicapp.sk
052 / 7125 216

Referát služieb pri styku s verejnosťou
 PhDr. Sylvia Galajda   sylvia.galajda@nemocnicapp.sk
052 / 7125 639

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
Samostatný odborný referent:
Andrea Madejová andrea.madejova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 633, 632

Úsek liečebno – preventívnej starostlivosti

Riaditeľ úseku:
MUDr. Miloš Kňaze, MPH 40128 milos.knaze@nemocnicapp.sk
052 / 7125 488

Úsek ošetrovateľstva

Riaditeľ úseku:
Mgr. Eva Mušková zena eva.muskova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 239

Ekonomický úsek

Riaditeľ úseku:
Ing. Elena Krížová elena.krizova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 634
Ekonomické oddelenie
Vedúci oddelenia:
Ing. Michal Neuwirth michal.neuwirth@nemocnicapp.sk
052 / 7125 479
Oddelenie plánovania, analýz a cien
Vedúci oddelenia:
Jana Lunterová lunterova_48520 jana.lunterova@nemocnicapp.sk

Úsek pre stratégiu a styk so zdravotnými poisťovňami

Riaditeľ úseku:
MUDr. Peter Obrimčák  peter.obrimcak@nemocnicapp.sk

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
Vedúci oddelenia:
Ing. Eva Dudová eva.dudova@nemocnicapp.sk
052 / 7125 780


Technicko-prevádzkový úsek

Riaditeľ úseku:
Ing. Jozef Naščák, MPH muz jozef.nascak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 203

Technicko-prevádzkové oddelenie
Vedúci oddelenia:
Ing. Peter Horák peter.horak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 528, 603

Oddelenie informačných technológií
Vedúci oddelenia:
Ing. Stanislav Jendrušák stanislav.jendrusak@nemocnicapp.sk
052 / 7125 596