Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie

Vedúca sestra:
Mgr. Katarína Jendrušáková
email: katarina.jendrusakova@nemocnicapp.sk
Vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie a dekontaminácie ukončila v roku 1996 SZŠ v Poprade – odbor všeobecná sestra. V rokoch 1996 – 2012 pracovala na OAKJ. Svoje vedomosti v ekonomickej oblasti si rozšíria na súkromnej obchodnej akadémii v Spišskej Teplici, ktorú ukončila maturitou v roku 2000. V roku 2003 ukončila pomaturitné špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v interných i chirurgických odboroch. V roku 2006 absolvovala kurz Digitálnych kompetencií. Magisterské štúdium na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor Ošetrovateľstvo ukončila v roku 2012. Ako vedúca sestra OCS pracuje od marca 2012. V júni 2013 získala certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti – sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. V auguste 2013 absolvovala Sterilizačný kurz na Getinge Academy (Švédsko).


Telefonický kontakt: 052/ 7125 371, 0948/ 253 433

Novovybudované oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie (OCS) sa nachádza v prístavbe Nemocnice Poprad a.s., na l. podzemnom podlaží. Pracovisko je oddelené od lôžkových častí nemocnice, dispozične však úzko súvisí s prevádzkou COS (centrálne operačné sály). Nové OCS je vybavené najmodernejšou špecializovanou technikou s vysokými nárokmi na asepsu. Z tohto dôvodu má štatút uzavretého oddelenia so špeciálnymi organizačnými, prevádzkovými a hygienicko – epidemiologickými postupmi.

Prevádzka OCS je rozdelená na jednotlivé úseky:

  • septický úsek
  • aseptický úsek
  • sterilný úsek

Pracovné postupy zdravotného výkonu predsterilizačnej prípravy a sterilizácie realizujeme podľa zásad správnej výrobnej praxe a v súčasnosti platnej legislatívy. V predsterilizačnej príprave používame automatické prekladové termodezinfektory, ultrazvukovú vaňu, vodnú a vzduchovú pištoľ, rezačky a zváračky obalových materiálov. Fyzikálnu sterilizáciu vykonávame v parných veľkokapacitných prekladových autoklávoch a chemickú sterilizáciu v prekladovom formaldehydovom sterilizátore .

Práca sestry na OCS je vo väčšej anonymite ako práca sestry pri lôžku, no v pozadí nášho snaženia je človek v bio-psycho-sociálnej núdzi a máme vždy na pamäti, že cieľom nášho úsilia a práce je služba preň.

Foto: