VÝBEROVÉ KONANIE – PRIMÁR PEDIATRICKÉHO ODDELENIA S JIS

Nemocnica Poprad, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

– primár pediatrického oddelenia s JIS

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných odborných činností v odbore pediatria,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej päťročná odborná zdravotnícka prax,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • registrácia v SLK.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o registrácii v komore,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí originálom výpisu z registra trestov,
 • stručný projekt popisujúci medicínsku stratégiu oddelenia, stratégiu rozvoja oddelenia, spôsob organizácie oddelenia a dosahovania ekonomickej efektivity oddelenia,
 • písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – primár pediatrického oddelenia s JIS – neotvárať“ doručte osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu:

ORĽZ
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 45  Poprad

Prihlášky bez úplných požadovaných dokladov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do výberového konania.

Termín uzávierky prihlášok do výberového konania je 4.12.2023.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámený. 

MUDr. Jozef Tekáč
generálny riaditeľ
Nemocnica Poprad, a.s.