VÝBEROVÉ KONANIE – PRIMÁR ODDELENIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA S JIS

Nemocnica Poprad, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Primára oddelenia vnútorného lekárstva s JIS

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v odboroch internej medicíny
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • registrácia v SLK.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný životopis s uvedením podrobných pracovných skúseností, vrátane skúseností zo zahraničných pracovísk alebo odborných stáži a publikačnej činnosti,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač pri prijatí nahradí originálom výpisu z registra trestov,
  • stručný projekt popisujúci medicínsku stratégiu oddelenia, stratégiu rozvoja oddelenia, spôsob organizácie oddelenia a dosahovania ekonomickej efektivity oddelenia,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon požadovanej funkcie
  • písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – primár oddelenia vnútorného lekárstva s JIS neotvárať“ doručte osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu:

Nemocnica Poprad, a. s.
Banícka 803/28,
058 45  Poprad

Prihlášky bez úplných požadovaných dokladov a doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do výberového konania.

Termín uzávierky prihlášok do výberového konania je 15.10.2021.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámený.

Bližšie informácie o výberovom konaní na stránke: https://www.profesia.sk/praca/nemocnica-poprad/O927272

MUDr. Jozef Tekáč, MPH
generálny riaditeľ
Nemocnica Poprad, a. s.