Postup pri podávaní sťažností

Pacient má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.. Postup pri podávaní sťažností upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.
Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne (osobne) u samostatnej odbornej referentky Oddelenia právnych vzťahov a kontroly Nemocnice Poprad, a.s. číslo dverí 344. SOR so sťažovateľom spíše záznam, v ktorom uvedie výhrady a stanovisko sťažovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa sťažovateľ domáha, musí byť jasne určený predmet sťažnosti.
Sťažovateľ môže požiadať, aby bola jeho totožnosť utajená, taktiež je možné podať anonymnú sťažnosť.
Lehota na vybavenie sťažností je v zmysle zákona 60 pracovných dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená, resp. podaná. V prípade, že si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej alebo právnickej osoby, lehota na vybavenie sťažnosti sa predĺži o ďalších 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti a o dôvodoch predĺženia lehoty je sťažovateľ písomne upovedomený.
Sťažovateľ je povinný spolupracovať s nemocnicou pri prešetrovaní sťažnosti. V prípade, že spoluprácu neposkytne, nemocnica nie je povinná sťažnosť vybaviť.
O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, v ktorej okrem zákonom stanovených náležitostí je záver prešetrenia sťažnosti, ktorý obsahuje výsledok s odôvodnením, či bola sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa sťažovateľovi písomne oznámi.
V prípade, že sťažovateľ má výhrady voči záverom prešetrenia sťažnosti, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne na Ministerstvo zdravotníctva SR. Ak ani so závermi prešetrenia sťažnosti týmito orgánmi nie je sťažovateľ spokojný, má právo podať podnet vo veci orgánom činným v trestnom konaní.

Podnety a sťažnosti v podmienkach Nemocnice Poprad, a.s. je možné podávať aj na emailovú adresu:  staznosti@nemocnicapp.sk

Voči lekárom, ktorí nemajú pracovnoprávny vzťah s Nemocnicou Poprad, a.s. je potrebné sa so sťažnosťou obrátiť na Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva.