Archív – 2014

Profil verejného obstaraváteľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Nemocnica Poprad, a.s. na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Nemocnica Poprad, a.s.
IČO: 36 513 458
Kontaktná osoba: Marián Pavelčák

Sídlo: Banícka 803/28
Obec: Poprad
PSČ: 058 01

Kontakt:
tel.: +421 52 7125 216
fax: +421 52 7764 260
E-mail: marian.pavelcak@nemocnicapp.sk
Internetová adresa URL: www.nemocnicapp.sk

1. Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.:

2. Výsledky VO:

3. Požiadavky na VO: