História

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade – Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.

V roku 1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného kríža. V období predmníchovskej republiky ju rozšírili nákladom poldruha milióna korún. Od skončenia vojny bol vlastníkom nemocnice štát.

V roku 1971 bola otvorená nová poliklinika a v roku 1974 nemocnica v Poprade. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali.

Dňa 31. augusta 2002, bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu.

Na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení /ďalej len Obchodný zákonník/, bola obchodná spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s. založená rozhodnutím MZ SR ako zakladateľa o založení akciovej spoločnosti – zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2005.

Spoločnosť vznikla dňa 20. 02. 2006 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení zápisu akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. do obchodného registra. Spoločnosť je v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti právnym nástupcom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, so sídlom Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 00 610 836. Dňom vzniku spoločnosti sa doterajšia štátna príspevková organizácia transformovala na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 84 odsek 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zakladateľom akciovej spoločnosti je štát, v jeho mene koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR), ktoré je zriaďovateľom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, IČO: 00 610 836 (Zriaďovacia listina č. 1970/1991-A/XVII-1 zo dňa 14.06.1991(Zriaďovacia listina – Príloha č. 2) v znení zmeny zo dňa 23.05.2001 pod č. M/2351/2001 (Rozhodnutie o zmene Zriaďovacej listiny – Príloha č. 3), v znení zmeny zo dňa 08.12.2005 pod č. 31126-2/2005-SP (Rozhodnutie o zmene Zriaďovacej listiny – Príloha č. 4).

Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prešli práva a záväzky štátnej príspevkovej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov, vrátane neznámych a vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V právnych vzťahoch vystupuje ako právnická osoba vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť zo vznikajúcich právnych vzťahov. Právna subjektivita spoločnosti navonok sa preukazuje výpisom z obchodného registra.