Odpredaj sanitných vozidiel

Nemocnica Poprad, a. s. ponúka na odpredaj použité sanitné vozidlá.
Bližšie informácie je možné získať na Referáte dopravy (052/71 25 619) alebo na Odd. právnych vzťahov a kontroly (052/ 71 25 597).